Multa de 10.000 euros per difondre un vídeo gravat sense consentiment de la víctima en el qual apareix en estat d’embriaguesa

Multa de 10.000 euros per difondre un vídeo gravat sense consentiment de la víctima en el qual apareix en estat d’embriaguesa

L’AEPD imposa una multa de 10.000€ a l’autor i difusor d’un vídeo en el qual la víctima, que és perfectament recognoscible, apareix passejant al gos en estat d’embriaguesa.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha imposat una sanció de 10.000€ per una difusió massiva en xarxes socials d’un vídeo gravat sense consentiment de la víctima, en el qual apareixia en estat d’embriaguesa.

La víctima va presentar denúncia davant l’AEPD en entendre que el vídeo difós, en el qual se li observa passejant al gos la matinada del 6 de gener indisposat després de la ingesta de begudes alcohòliques, mostra la seva cara fent-ho perfectament recognoscible. Recalca en la denúncia que no es tracta d’una persona pública, i que l’actitud del qual grava el vídeo és «(…) del tot desconsiderada i desproporcionada, rient-se i mofant-se(…)». El vídeo va ser difós per l’autor, i per més persones, tant per WhatsApp com per xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter i YouTube).

Per part de la directora de l’AEPD es va iniciar procediment sancionador a l’autor del vídeo, en virtut del que es disposa en els arts. 63 i 64 de la Llei 30/2015, d’1 d’octubre (LPACAP), per infracció de l’art. 6.1 del RGPD, que disposa que:

«1. El tractament només serà lícit si es compleix almenys una de les següents condicions:

a) l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics;

b) el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals;

c) el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament;

d) el tractament és necessari per a protegir interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física;

e) el tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament;

f) el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de dades personals, en particular quan l’interessat sigui un nen.

El que es disposa en la lletra f) del paràgraf primer no serà aplicable al tractament realitzat per les autoritats públiques en l’exercici de les seves funcions».

Aquesta infracció apareix tipificada en l’art. 83.5.a) de l’esmentat RGPD amb sancions de fins a 20.000€ com a màxim.

Després de declarar provat que la part reclamada havia publicat en el seu perfil de Facebook un vídeo de la víctima d’un minut i trenta-cinc segons de durada, sense el seu consentiment, en el qual apareixia en «(…) en evident estat d’embriaguesa», l’AEPD imposa una sanció de 10.000€ en entendre que la imatge física d’una persona és una dada personal, i la seva difusió suposa un tractament de dades personals:

«A la llum de la documentació que obra en l’expedient administratiu, resulta evident que la part reclamada va difondre a través de xarxes socials un vídeo de la part reclamant, sense base jurídica de les previstes en l’article 6.1 del RGPD que legitimi el tractament de la seva imatge (indicant expressament la part reclamant que no compta amb el seu consentiment), en el qual apareix en una situació delicada. Al llarg del minut i trenta-cinc segons que dura el vídeo, es pot apreciar per complet el rostre de l’afectat, la qual cosa permet que s’identifiqui de manera clara».