ACLARIMENTS I NOVETATS SOBRE LES AJUDES I MESURES ADOPTADES A DIA D’AVUI DIVENDRES 20 DE MARÇ RESPECTE EL COVID-19

AYUDAS

ACLARIMENTS I NOVETATS SOBRE LES AJUDES I MESURES ADOPTADES A DIA D’AVUI DIVENDRES 20 DE MARÇ RESPECTE EL COVID-19

Us oferim a dia d’avui, divendres 20 de març les novetats, i sobretot aclariments, sobre algunes de les mesures adoptades i ajudes disponibles. Esperem que serveixi a tots els nostres clients i seguidors per aclarir una mica més com està la situació ara mateix, que dit sigui de pas com bé sabem tots va variant per moments amb nous comunicats, correccions, modificacions d’ajudes i adaptacions:

AUTÒNOMS

Actualment tenim obertes dues vies d’ajuda / subvenció, l’estatal i l’autonòmica, dir d’entrada que els que puguin accedir a les dues perquè compleixen els requisits, hauran de triar entre una o altra ajuda, NO es poden tramitar totes dues.

Ajuda autonòmica Generalitat 2.000 € per autònom. Només serà possible per a autònoms persona física amb activitat a nom propi (no SL etc …). I el més important, els dos requisits principals seran que la seva activitat estigui inclosa en el Reial Decret 463/2020 (per tant les activitats suspeses i obligades a tancar – restauració i hostaleria, gimnasos i activitats esportives a l’aire lliure, perruqueries i centres d’estètica …). L’altre requisit, acreditar a més un descens en la facturació dràstic d’aquest març respecte a l’Març de 2019. Queda per tant restringida aquesta ajuda a un sector molt concret d’autònoms, només les persones físiques i només les activitats incloses en el Reial Decret en què es va decretar l’estat d’alarma.

Ajuda estatal, prestació d’atur i exoneració de pagament quota autònoms. Encara no podem confirmar si a aquest ajut es poden acollir no només els autònoms persona física sinó també els membres i socis treballadors de societats. En principi, de la mateixa manera que en l’ajuda de la Generalitat, havia de ser només per a persones físiques, però s’està negociant amb el Govern perquè s’ampliï a tots els autònoms.

Aquest ajut implicarà l’obligació de mantenir-se d’alta d’activitat i autònoms (no caldrà tramitar baixes) i se sol·licitarà el pagament de la prestació d’un mes d’atur (de moment és el que hi ha garantit) al costat de l’exoneració de pagament de la quota d’autònoms. De moment serà per un mes, veurem si es prorroga la situació. El pagament serà d’un 70% de la base reguladora – base de cotització, en el cas d’un autònom que paga quotes mínimes parlaríem d’un pagament de prestació d’una mica menys de 700 €. Aquests ajuts podran sol·licitar-se en cas de ser activitats suspeses pel Reial Decret 463/2020 o bé si podem acreditar durant el mes de Març un descens de l’75% de la facturació respecte a el semestre anterior.

En aquests dies veurem si hi ha més variacions o modificacions, i prendrem les decisions pertinents per escollir una opció o una altra, i, si escau tramitar per a final de mes o principis d’abril el cobrament de la prestació.

Per a aquells que no puguin acreditar o no compleixen cap dels requisits d’accés a ajuts, i no puguin seguir amb la seva activitat ni tinguin previsió de treballs ni facturació, sempre quedarà el donar-se de baixa d’activitat temporalment per a l’menys deixar de pagar la quota d’autònoms mentre passi aquesta situació.

EXPEDIENTS ERTE FORÇA MAJOR – ERTE ALTRES CAUSES, PRODUCTIVES, TÈCNIQUES O ORGANITZATIVES.

Creiem que a causa de l’allau de presentació d’ERTE ‘s per força major, aquests s’aniran aprovant seguint uns criteris o nivells:

Nivell 1: s’aprovaran ràpid i sense més contratemps tots els expedients que provinguin d’activitats suspeses per Reial Decret (el ja comentat abans 463/2020)
Nivell 2: s’aprovaran suposem amb prou agilitat aquells expedients que, sense ser les activitats obligades a tancar, presentin la sol·licitud per força major indirecta, és a dir, que la totalitat dels seus clients si estan dins d’aquestes activitats i que per tant, si seus clients han estat obligats a tancar, ja que ells indirectament es veuen afectats i d’alguna manera és com si els “obliguessin” a tancar també.
Nivell 3: expedients de força major que hagin d’acreditar el descens gairebé total de la seva facturació, que hagin de cancel·lar les seves activitats per falta de subministraments, per cancel·lació de serveis dels seus clients, per ser activitats de risc, etc … aquests seran els que hàgim de acreditar bé els motius, adjuntar la documentació i esperar a veure com actua l’autoritat laboral en cada cas.

Se’ns ha indicat que en cas de no poder optar a l’ERTE per força major, fins i tot en cas que l’autoritat laboral ens ho denegui, podríem optar llavors per redirigir la petició a un ERTE per temes productius, tècnics o organitzatius.

Només els expedients ERTE PER FORÇA MAJOR queden exonerats de pagament de les quota patronal de Seguretat Social, per tant la resta de ERTE ‘s com els productius o les empreses que no ho puguin tramitar hauran de continuar pagant les quotes de cotització social d’empresa.

En els casos d’ERTE PER FORÇA MAJOR, n’hi ha prou de cara a la comunicació amb els treballadors acreditar que els ha comunicat que l’empresa ha tramitat un expedient ERTE, bé sigui per mail o fins i tot whattssap, sense necessitat en aquests casos de la signatura de els treballadors.

Poden tramitar també el ERTE PER FORÇA MAJOR i quedar exonerades de el pagament de la quota de Seguretat Social a les empreses que tinguin deutes pendents amb la TGSS. Quedaran suspesos els contractes, no pagaran la quota de Seguretat Social en aquest període d’estat d’alarma però els seus deutes quedaran pendents en el seu expedient com fins ara.

Els treballadors mantenen en aquests casos d’ERTE la mateixa cotització que mantenien en els seus contractes i tots els seus drets, únicament varia el pagament de la nòmina, que serà a càrrec de la INEM pagant un màxim de el 70% de la seva base reguladora / cotització mentre duri l’estat d’alarma, un cop transcorregut això recuperaran la seva ocupació i les seves condicions anteriors sense excepció.

Les empreses que s’acullen a l’ERTE PER FORÇA MAJOR hauran, un cop transcorri l’estat d’alarma i es cancel·li el ERTE, mantenir el mateix nivell d’ocupació durant els següents 6 mesos. Si en el ERTE s’inclouen 8 treballadors, aquests 8 llocs de treball s’han de mantenir un cop passi el ERTE i fins a 6 mesos més. És per això que val la pena, en alguns casos, que els treballadors que estiguin a punt de finalitzar el seu contracte i no hagi intenció de renovar, que no entrin dins de l’expedient ERTE. En aquests casos es notificarà a l’autoritat laboral la totalitat de la plantilla disponible fent incís si algun treballador no forma part de l’expedient ja que el seu contracte està pròxim al seu venciment.

 

Tags: