Acord per a l’increment del salari mínim a 1.000 euros al mes des de l’1 de gener de 2022.

Salario mínimo

Acord per a l’increment del salari mínim a 1.000 euros al mes des de l’1 de gener de 2022.

Després de l’acord aconseguit entre Govern i sindicats, l’SMI per a 2022 quedaria fixat en 1.000 euros al mes (14 pagues) amb efectes retroactiu des de l’1 de gener.

Després de l’acord aconseguit amb els sindicats, i pesi al rebuig de la patronal, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, anunciava l’increment del SMI 2022 en 35 euros, des de l’1 de gener, respecte a les quantitats fixades el setembre de 2021.

D’aquesta manera, amb efectes retroactius, la quantitat mínima que tot treballador per compte d’altri té dret a percebre —inclosos els treballadors fixos, eventuals o temporers, així com per als empleats de llar— seria [QUANTITATS PROVISIONALS FINS A PUBLICACIÓ DEL RD AMB L’SMI 2022]:

Període Dia 14 pagues 12 pagues Anual Persones treballadores eventuals i temporals Empleats de llar
Des d’1 de gener de 2022. 33,33 euros 1.000 euros 1.166,66 euros 14.000 euros 47,36 (per jornada legal en la activitat) 7,82 euros (por hora efectivamente trabajada)

Tornarà a pujar l’SMI en 2023?

Els 14.000 euros anuals que s’aplicaran després de la nova pujada encara no assoleixen el compromís del Govern d’impulsar l’SMI fins al 60% del sou mitjà abans que acabi el 2023.

Com es reflecteix aquesta pujada del SMI en la nòmina?

Per a conèixer la possible pujada salarial hem de tenir en compte:

  • Tenint en compte les quantitats vigents a cada moment, la pujada dels salaris haurà de ser automàtica per a aquelles persones treballadores que percebin quantitats inferiors als 14.000 euros bruts a l’any per una jornada completa. Les quantitats de l’SMI es calculen per a un contracte de 40 hores a la setmana, en cas de contracte a temps parcial ha de calcular-se la prorrata sobre la base del temps treballat.
  • L’increment del SMI, igual que altres fixats per conveni col·lectiu, no repercuteixen o modifiquen el salari realment percebut per la persona treballadora, tret que, en conjunt i en còmput anual, resulti inferior. (Art. 27.1 de l’ET).
  • Increment de les cotitzacions socials, la futura ordre de cotització incrementarà les aportacions a la seguretat social en la mateixa proporció que la pujada de l’SMI.
  • Per a la seva quantia no es computen les quantitats en espècie.
  • L’SMI és la retribució mínima bruta, raó per la qual l’art. 27.1 estableix que la seva revisió «no afectarà l’estructura ni a la quantia dels salaris professionals quan aquests, en el seu conjunt i còmput anual, fossin superiors a aquell».
  • El salari mínim interprofessional, en la seva quantia, és inembargable (27.2 de l’ET).

Para més informació pots contactar amb nosaltres.