L’Agència Tributària està usant la devolució de la RENDA per a cobrar-se els deutes dels autònoms

deudas de autónomos

L’Agència Tributària està usant la devolució de la RENDA per a cobrar-se els deutes dels autònoms

L’Agència Tributària està usant, igual que en anys anteriors, la devolució de la RENDA dels autònoms per a cobrar-se altres deutes pendents de qualsevol administració de l’Estat per impostos o fins i tot per sancions.

L’Agència Tributària ja està descomptant de la devolució de la RENDA que han sol·licitat alguns autònoms tots els deutes per impostos, sancions o altres pagaments de qualsevol administració de l’Estat que tinguessin arracades. Hisenda utilitza aquest mètode per a cobrar-se els deutes dels contribuents que tenen amb qualsevol ministeri. De fet, “aquesta compensació es va fent durant la campanya, segons es van realitzant, les declaracions van passant abans pels filtres de recaptació“, van apuntar fonts de la AEAT a aquest diari.

Segons aquestes mateixes fonts, el mecanisme de compensació, que serveix perquè l’Agència Tributària es cobri sancions fiscals, impostos i fins a multes de trànsit descomptant els diners de la devolució de la RENDA, se sol fer des del primer moment que comencen les declaracions a retornar. “El gruix de devolucions s’ha realitzat ja. Però, si es revisa més una devolució i et retornen més endavant, passaria igualment per aquest filtre de compensació de deutes”.

Ara que acabarà en escassos dies la campanya de declaració d’IRPF, molts treballadors per compte propi que esperen un pagament pels seus impostos, podrien trobar-se que l’Administració els retorni finalment menys diners del que pensaven, o fins i tot no els pagui res. 

Com ja va avançar aquest diari, un dels motius més freqüents pels Hisenda no ha paga la devolució de l’IRPF dels autònoms és que estiguin immersos en una comprovació o que l’Agència Tributària indagui en les despeses i en els ingressos que van declarar per a veure si realment es corresponen amb la realitat.  El segon cas pel qual es podria demorar el recobrament dels impostos a favor del contribuent, que és la compensació d’ofici regulada en els articles 53  i 58 del Reglament General de Recaptació.

Hisenda pot cobrar-se de la devolució d’IRPF deutes de qualsevol administració

La norma preveu al punt 1 que els deutes vençuts, líquides i exigibles a favor de la Hisenda pública que hagi de satisfer un ens territorial, un organisme autònom, la Seguretat Social o una entitat de dret públic seran compensables d’ofici, una vegada transcorregut el termini d’ingrés en període voluntari”. A això, s’afegeix que “quan un deutor a la Hisenda pública no comprès en l’article anterior sigui, al seu torn, creditor d’aquella per un crèdit reconegut, una vegada transcorregut el període voluntari es compensarà d’ofici el deute i els recàrrecs del període executiu que procedeixin amb el crèdit”.

De fet, el mecanisme no ha de renovar-se cada any, ja que forma part del reglament de recaptació. Quan hi ha una devolució que practicar a un contribuent i aquest té un deute, es pot compensar. I aquest deute no té per què ser amb Hisenda sinó amb qualsevol entitat que li toqui a la AEAT gestionar en fase executiva.

Cada any, l’àrea de recaptació té uns deutes que gestionar, ja siguin tributàries  o amb altres ens que els encarreguin la gestió per conveni. Hi haurà suposats de multes de trànsit, sancions per infraccions fiscals o qualssevol diners que tingui arracada d’abonar el contribuent a una Administració, com pot ser una Comunitat Autònoma o un altre organisme amb el qual col·labori l’Agència. En definits comptes, pot ser qualsevol deute que li correspon a l’Agència Tributària cobrar en fase executiva”, van apuntar les mateixes fonts.

Com funciona la compensació?

Segons indica la norma, l‘inici del procediment de compensació es notificarà a l’entitat -o subjecte- corresponent indicant el tipus d’obligació i el crèdit que seran objecte de compensació en la quantitat concurrent.

Després de realitzar el procés, es preveuen diferents suposats: que continuï existint deute després de la compensació o que quedi extingida. “Adoptat l’acord de compensació, es declararan extingides els deutes i crèdits en la quantitat concurrent. Aquest acord serà notificat a l’interessat i servirà com a justificant de l’extinció del deute”.

No obstant això, “si el crèdit és inferior al deute, la part de deute que excedeixi del crèdit seguirà el règim ordinari, iniciant-se el procediment de constrenyiment, si no és ingressada al seu venciment, o continuant aquest procediment, si ja s’hagués iniciat amb anterioritat, sent possible practicar compensacions successives amb els crèdits que posteriorment puguin reconèixer-se a favor de l’obligat al pagament”.

En altres paraules, si l’autònom devia més pels deutes pendents del que li correspondria de devolució, els diners de la Renda servirà per a reduir el deute ajornat, que s’haurà de pagar en els mateixos terminis establerts i sota les mateixes condicions. I si el deute era inferior al que havia de cobrar de devolució, la part que ‘sobre’, se li abonarà abans d’un determinat termini.

Si vols consultar més notícies: https://www.ariasassessors.com/actualidad/