Ajut de 2.000 euros per autónoms i microempreses

Ajut de 2.000 euros per autónoms i microempreses

La Generalitat de Catalunya estableix una ajuda extraordinària i puntual en forma de prestació econòmica. És de pagament únic d’un import fix de 2.000 euros per a autònoms i microempreses per a fer front al manteniment de l’activitat econòmica per l’aturada produïda per la Covid19.

Quina és la quantia de l’ajut?

Aquest ajut serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts establerts a la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020. La prestació no pot ésser objecte de cessió, embargament o retenció.

 

Presentació de sol·licituds

A partir del dilluns 9/11/2020 es podrà sol·licitar.

A qui va adreçat?

 1. Les persones donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA), o bé, a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que exerceixin l’activitat econòmica com a persona física.
 2. Les persones treballadores autònomes donades d’alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sòcies d’una empresa amb personalitat jurídica pròpia (d’un màxim de 3 socis).
 3. Les persones sòcies de les cooperatives de treball associat que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per 3 socis treballadors.
Quins requisits s’han de complir?
 • Ser persona treballadora autònoma.
 • La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible (RENDA 2019) ha de ser igual o inferior a 000 eurosen cas d’acollir-se al sistema de tributació individual i d’igual quantia, en relació amb la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.
 • Que en les declaracions dels tres primers trimestres de l’exercici 2020, o període equivalent (en cas d’alta com a treballador autònom a partir de l’1 de juny de 2020), la base imposable sigui igual o inferior a 125 euros. En cas de persones treballadores autònomes que l’alta com a treballador autònom ha estat posterior a l’1 de gener de 2020, el càlcul de l’import màxim del rendiment net de l’activitat es farà amb el prorrateig dels dies d’alta com a persona treballadora autònoma prenent  com a referència l’import de 13.150 euros.
 • Tant en cas de persones treballadores autònomes a títol individual com persones sòcies d’una societat mercantil o d’una cooperativa el número màxim de persones de la unitat de negoci no pot ser superior a 6. SUMA D’AUTONOMS + EMPLEATS MÀXIM 5 PERSONES EN L’EMPRESA.
 • Complir les obligacions tributàriesdavant l’Estat i la Generalitat, així com les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social. Aquest compliment s’ha de mantenir al llarg de tot el procediment.
 • Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitatcom a sistema alternatiu al RETA de forma ininterrompuda abans de l’1 d’octubre de 2020 i com a mínim s’haurà de romandre d’alta fins al 31 de desembre de 2020.
 • Tenir el domicili fiscal a un municipi de Catalunya.
 • No ser /haver estat beneficiari/ària de l’ajutregulat a la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020.

Aquest ajut no està disponible per a autònoms col.laboradors familiars del titular de l’activitat.

 

En cas d’estar interessats en sol.licitar l’ajut, una vegada comprovats els requisits, preguem us poseu en contacte amb la nostra companya Lidia al telèfon de l’assessoria 93 454 50 95 o mitjançant correu electrònic fiscal@ariasassessors.com i ellà us indicarà els passos a seguir i els honoraris de gestió.

 

 

 

 

 

Tags: