BREU RESUM DE LA NOVA REFORMA LABORAL 2022

NUEVA REFORMA LABORAL

BREU RESUM DE LA NOVA REFORMA LABORAL 2022

Les novetats més importants que introdueix la reforma laboral operada pel RDL 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat laboral (BOE 30/12/20221) -d’ara endavant, RDL-, les podríem englobar en els següents apartats:

  • Noves modalitats de contractes formatius (a partir 30/03/2022).

2 noves modalitats: formació en alternança (compaginar formació i treball) i Obtenció de la pràctica professional (per a ja titulats)

  • Desaparició del contracte d’obra i servei; i modificació del contracte de durada determinada (a partir 30/03/2022).

Amb efectes del 30/03/2022 desapareix el contracte d’obra i neix el contracte de durada determinada per circumstàncies de la producció o per substitució de persona treballadora. Presumpció d’indefinició de la relació laboral. La temporalitat ha d’estar degudament justificada i concretada, havent d’existir connexió d’aquesta amb la durada del contracte.

  • Nova regulació del contracte fix discontinu.

Desapareix la distinció de règim jurídic entre contractes fixos periòdics i fixos discontinus, així com la presumpció contemplada en l’article 12.3 del ET que «el contracte a temps parcial s’entendrà celebrat per temps indefinit quan es concerti per a fer treballs fixos i periòdics dins del volum normal d’activitat de l’empresa» (disp. final octava. 2 f). Objecte: es concertarà per a treballs de naturalesa estacional o activitats productives de temporada, així com aquells que no tinguin aquesta naturalesa però que, sent de prestació intermitent, tinguin períodes d’execució certs, determinats o indeterminats.

  • Contractes i subcontractes: aplicació prioritària del conveni de sector.

La nova redacció donada a l’article 42 ET afirma que el conveni col·lectiu d’aplicació per a les empreses contractistes i subcontractistes serà el del sector de l’activitat desenvolupada en la contracta o subcontracta, amb independència del seu objecte social o forma jurídica, tret que existeixi un altre conveni sectorial aplicable. Així mateix, s’assenyala que el conveni d’empresa només podrà aplicar-se per la contractista o subcontractista si determina millors condicions salarials que el sectorial que resulti d’aplicació.

  • Altres mesures:

Nous mecanismes de flexibilització interna de l’empresa: modificació procediment ERTES i creació del Mecanisme XARXA; Derogació de la prevalença salarial del conveni d’Empresa; Ultraactivitat indefinida; cotitzacions Seguretat Social, modificació sancionis (LLISOS).

Per a ampliar informació, no dubtin a contactar amb el nostre departament laboral:

Mail Isabel de la Torre: idelatorre@ariasassessors.com

Mail Dolors Pérez: dolors.perez@ariasassessors.com

Telèfon oficina 93 454 50 95