Claus dels ERTO després de la reforma laboral 2022

ERTE

Claus dels ERTO després de la reforma laboral 2022

Dins de les mesures per a la modernització de les mesures de flexibilitat interna de les empresa desenvolupades per el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball, trobem mesures per a facilitar l’ús dels expedients temporals d’ocupació (ERTO), com a fórmula alternativa i prioritària a les extincions (mitjançant la modificació de l’art. 47 de el ET), i un nou mecanisme de flexibilitat i estabilització de l’ocupació (nou art. 47 bis de el ET) per a atendre les necessitats excepcionals de naturalesa macroeconòmica o sectorial que justifiquin l’adopció de mesures d’ajust i protecció temporal, així com inversions de caràcter públic, prèvia declaració de tal circumstància mitjançant acord del Consell de Ministres, denominat «Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació».

1.- ERTO ETOP

Entrada en vigor de les modificacions: 31/12/2021.

NOVETATS

– El període de consultes tindrà una durada no superior a quinze dies, no obstant això «en el supòsit d’empreses de menys de 50 persones de plantilla, la durada del període de consultes no serà superior a set dies» (art. 47.3 de l’ET).

– L’empresa podrà proposar una pròrroga de l’ERTO ETOP.

– Es fixen una sèrie de normes comunes aplicables als expedients de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, i als quals estiguin basats en una causa de força major temporal: comunicació de la mesura, possibilitat d’afectar o desafectar, prohibició de la realització de hores extraordinàries, externalitzacions d’activitat o noves contractacions laborals, salvaguarda d’ocupació en cas de gaudi d’exoneracions en la cotització, etc.

– Es regula la cotització en els supòsits de reducció de jornada o suspensió de contracte (art. 153 bis de la LGSS).

– S’estableixen exoneracions en la cotització segons la mena d’ERTO subjectes als requisits regulats en la D.A. 39a de la LGSS. Les exempcions en la cotització estaran condicionades al manteniment en l’ocupació de les persones treballadores afectades durant els sis mesos següents a la finalització del període de vigència de l’expedient de regulació temporal d’ocupació.

POSSIBILITATS

– Reduir temporalment la jornada de treball de les persones treballadores (entre un 10% i un 70%).

– Suspendre temporalment els contractes de treball.

2.- ERTO força major

Entrada en vigor de les modificacions: 31/12/2021.

NOVETATS

– S’afegeix una regulació permanent per als ERTO per impediments o limitacions en l’activitat normalitzada de l’empresa que siguin conseqüència de decisions adoptades per l’autoritat pública competent, incloses aquelles orientades a la protecció de la salut pública.

– Es fixen una sèrie de normes comunes aplicables als expedients de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, i als quals estiguin basats en una causa de força major temporal: comunicació de la mesura, possibilitat d’afectar o desafectar, prohibició de la realització de hores extraordinàries, externalitzacions d’activitat o noves contractacions laborals, salvaguarda d’ocupació en cas de gaudi d’exoneracions en la cotització, etc.

– Es regula la cotització en els supòsits de reducció de jornada o suspensió de contracte (art. 153 bis de la LGSS).

-S’estableixen exoneracions en la cotització segons la mena d’ERTO subjectes als requisits regulats en la D.A. 39a de la LGSS. Les exempcions en la cotització estaran condicionades al manteniment en l’ocupació de les persones treballadores afectades durant els sis mesos següents a la finalització del període de vigència de l’expedient de regulació temporal d’ocupació.

POSSIBILITATS

– Reduir temporalment la jornada de treball de les persones treballadores (entre un 10% i un 70%).

– Suspendre temporalment els contractes de treball.

  1. Normes comunes als ERTO ETOP i els ERTO força major

Des del 31/12/2021, la nova redacció de l’art. 47.7 de l’ET fixa una sèrie de normes comunes aplicables als ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, i als quals estiguin basats en una causa de força major temporal.

  1. Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació

Entrada en vigor de les modificacions: 31/12/2021.

NOVETATS

– Es creen una sèrie de mesures, similars als ERTO ordinaris, que permetrà a les empreses reduir la jornada o suspendre els contractes dels seus treballadors amb beneficis en les cotitzacions i prestacions sempre que es donin determinades circumstàncies. El nou art. 47 bis de l’ET els defineix com: «El Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació és un instrument de flexibilitat i estabilització de l’ocupació que, una vegada activat pel Consell de Ministres, permetrà a les empreses la sol·licitud de mesures de reducció de jornada i suspensió de contractes de treball».

– La gestió del Fons XARXA correspondrà al SEPE i es nodrirà del superàvit d’ingressos per cotitzacions socials per desocupació, de les aportacions programes en els Pressupostos Generals de l’Estat, i de recursos procedents d’instruments de finançament de la Unió Europea.

– S’estableixen exoneracions en la cotització segons la mena d’ERTO subjectes als requisits regulats en la D.A. 39a de la LGSS. Les exempcions en la cotització estaran condicionades al manteniment en l’ocupació de les persones treballadores afectades durant els sis mesos següents a la finalització del període de vigència de l’expedient de regulació temporal d’ocupació.

ACTIVACIÓ I SOL·LICITUD POR LES EMPRESES

L’activació del Mecanisme es realitzarà a proposta conjunta de les persones titulars dels Ministeris de Treball i Economia Social, d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, i d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, previ informe de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics.

Una vegada activat el Mecanisme, les empreses podran sol·licitar voluntàriament a l’autoritat laboral la reducció de la jornada o la suspensió dels contractes de treball, mentre estigui activat el Mecanisme, en qualsevol dels seus centres de treball i en els termes previstos.

POSSIBILITATS

– Reduir temporalment la jornada de treball de les persones treballadores (entre un 10% i un 70%).

– Suspendre temporalment els contractes de treball.