Compliment d’obligacions legals a la seva empresa

obligacioneslegales

Compliment d’obligacions legals a la seva empresa

En el següent article us explicarem les claus per saber si la seva empresa està a l’corrents de les obligacions legals amb les diferent administracions i legislació.

Conegui les obligacions legals i normatives que ha de complir tenir cobertura de qualsevol responsabilitat i incompliment d’obligacions:

 • És vostè membre d’una societat mercantil amb activitat econòmica?
 • Està donat d’alta com a autònom o freelance professional?
 • Es pregunta quines són les obligacions legals i normatives que ha de complir tenir cobertura de qualsevol responsabilitat i incompliment?

obligacioneslegalesempresa

Des Arias Assessors li fem un petit resum per a la seva tranquil·litat i la del seu negoci:

OBLIGACIONS COMPTABLES

Tota empresa o professional ha de portar una comptabilitat conforme a el Codi de Comerç. Les obligacions legals dependran de l’tipus de tributació i volum de facturació, segons la normativa vigent.

Parlem bàsicament de:

 • Llibre diari,
 • Balanços de situació
 • Compte de pèrdues i guanys,
 • Conciliació bancària,
 • Llibres registre d’ingressos,
 • Despeses,
 • Béns d’inversió,
 • Despeses i bestretes,
 • Llibre d’IVA.

Tots ells segons cada cas i contribuent.

OBLIGACIONS DE TRIBUTACIÓ

Sempre en funció de el tipus de persona física o jurídica, de la facturació i activitat econòmica, s’ha de complir amb l’Agència Tributària tributant pels beneficis obtinguts en l’explotació de l’activitat empresarial / professional, bé sigui amb el pagament d’Impost de Societats o IRPF, i el pagament d’impostos indirectes com l’IVA.

OBLIGACIONS DE COTITZACIÓ

Obligació de cotitzar a la Seguretat Social (autònoms) per exercir una activitat econòmica, en nom propi o com a membre d’una societat (autònoms societaris), a més de cotitzar pels empleats contractats per “compte d’altri” a nom de l’empresa, la qual cosa tradicionalment hem conegut com “assegurances socials”.

OBLIGACIONS ADMINISTRATIVES

En funció de l’activitat, local on s’exerceix etc … caldrà estar a l’corrent de la llicència d’activitats amb l’entitat local pertinent, pagament de tributs municipals, etc …

COBERTURA D’ASSEGURANCES

És important cobrir qualsevol eventualitat o indemnització que hagi de suportar en l’exercici d’una activitat econòmica, independentment que algunes d’aquestes cobertures ja siguin exigides per les empreses amb les que es relacionen.

Assegurança de Responsabilitat Civil, assegurança d’Accidents de Conveni, assegurança de comerç / local, assegurances de vehicles, cobertures específiques per a treballadors autònoms com l’assegurança de vida o subsidi de baixa diària …

ADAPTACIÓ A LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

La confidencialitat de dades, la seguretat de la informació, la responsabilitat davant de tercers de les dades personals que obren en poder de l’empresa, la gestió d’aquests i els circuits de seguretat implementats a l’empresa … tot segons el Reglament Europeu de Protecció de dades a el qual s’han de regular i adaptar tota empresa o professional que exerceixi una activitat econòmica i disposi de dades de tercers.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Especialment rellevant i molt perseguit per la Inspecció de Treball de la Seguretat Social en cas de tenir treballadors contractats per compte aliè, tota empresa ha de disposar d’un pla de prevenció per garantir la seguretat en el treball.

En Arias Assessors disposem d’excel·lents professionals per als diferents àmbits de cobertura legal de la seva empresa, des del nostre propi equip per a les obligacions legals, comptables, fiscals, cotització o administratives, però també amb destacades col·laboracions amb empreses dels diferents sectors:

 • ALLIANZ LLAR LIFE (assegurances)
 • Adaptalia CORPORACIÓ (protecció de dades)
 • PREVINTEGRAL (prevenció de riscos laborals)
 • ENGINYERA MASCLANS (llicències d’activitat i eficiència energètica)
 • i un excel·lent gabinet jurídic independent format per professionals de l’despatx de González – Lleó o De Vargas Mir & Lazuén a Barcelona.

Contacta’ns aquí.