Cumpliment d’Obligacions Laborals a les Empreses: Deu Aspectes Clau

riesgos laborales

Cumpliment d’Obligacions Laborals a les Empreses: Deu Aspectes Clau

Les transformacions legislatives dels darrers anys han generat un augment en les obligacions laborals que han de complir els autònoms i les empreses. Experts en matèria laboral assenyalen que actualment hi ha fins a deu registres o protocols essencials que han de mantenir actualitzats per evitar sancions, algunes de les quals poden ser significatives.

Noves Incorporacions: Canal de Denúncies i Protocol contra l’Acoso LGTBI

Entre les últimes incorporacions destaquen el Canal de Denúncies i l’activació del Protocol contra l’assetjament LGTBI, que ha d’estar implementat a les empreses a partir del proper 2 de març. La no conformitat amb aquestes normatives pot resultar en multes importants, arribant fins als 300,000 euros i, en certs casos, fins a un milió.

Lluís San José, advocat laboralista de AGM Advocats, destaca la importància d’altres obligacions, com el registre retributiu, el Pla d’Igualtat i el dret dels treballadors a la desconexió digital. Aquestes són responsabilitats fonamentals que les empreses han de tenir en compte per a la seva correcta gestió.

Mesures contra l’Acos Laboral: Desenvolupament del Protocol

La Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva entre homes i dones, estableix les pautes per complir amb l’obligació de prevenir l’assetjament laboral. Aquesta mesura està integrada dins del Pla d’Igualtat, i totes les empreses, independentment de la seva mida, han de desenvolupar un protocol contra l’assetjament.

Aquest protocol ha de ser elaborat a partir d’un manual d’acció que permeti prevenir i sancionar aquest tipus de conductes, i establir canals a través dels quals es pugui dur a terme la seva denúncia. En el cas dels negocis sense Pla d’Igualtat (la majoria d’autònoms i PIMES) han de negociar el protocol contra l’assetjament laboral amb la representació legal de les persones treballadores o la representació sindical. Aquells negocis que no comptin amb un protocol d’assetjament poden ser sancionats amb multes que van dels 7,501 als 225,018 euros.

Registre Retributiu: Garantint Transparència Salarial

El registre retributiu, obligatori per a totes les empreses i no només per a aquelles amb més de 50 treballadors, té com a objectiu assegurar la igualtat salarial. Aquest registre, implementat el 2019, exigeix que les empreses reflecteixin les mitjanes aritmètiques i mitjanes de els treballadors de igual valor desglossats per sexe i salaris, juntament amb complements salarials i no salarials.

Les sancions per no dur a terme el registre retributiu poden ser d’un màxim de 6,250 euros en casos greus. En situacions on es confirmi que existeix desigualtat salarial, les multes poden ascendir fins als 187,515 euros.

Registre de Jornada: Cumpliment del Reial Decret-Llei 8/2019

A partir del Reial Decret-Llei 8/2019, totes les persones treballadores han de mantenir un registre diari de la seva jornada, indicant les hores treballades, les hores extra i les mensuals. Les sancions per no complir amb aquest registre varien des de lleus, entre 60 i 750 euros, fins a molt greus, entre 7,501 i 225,018 euros.

Prevenció de Riscos Laborals: Gestió Integral de Riscos

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix l’obligació de gestionar tots els riscos derivats de cada lloc de treball, inclosos els riscos psicosocials. La manca d’un pla de prevenció de riscos laborals pot resultar en sancions greus de fins a 40,900 euros i molt greus de fins a 819,000 euros.

Acords de Treball a Distància: Formalització per Escrit

Les empreses que ofereixen serveis mitjançant el teletreball han de formalitzar per escrit els acords de treball a distància, especialment quan els empleats superen el 30% de