Declarada inconstitucional la plusvàlua quan la quota a pagar és superior al guany obtingut

Declarada inconstitucional la plusvàlua quan la quota a pagar és superior al guany obtingut

El Tribunal Constitucional dicta novament sentència sobre la plusvàlua i declara la inconstitucionalitat quan la quota resultant a pagar és major a l’increment realment obtingut pel ciutadà.

Al maig de 2017 el Tribunal Constitucional declarava la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 de la Llei d’Hisendes Locals, però “només en la mesura que no han previst excloure de l’tribut les situacions inexpressives de capacitat econòmica per inexistència d’increments de valor “, el que venia a ser que, es declarava inconstitucional la tributació per aquest impost en els casos d’inexistència d’increments de valor.

Dos anys després, el Constitucional en una sentència donada a conèixer el passat 31 d’octubre de 2019, declara la inconstitucionalitat de l’art. 107.4 de l’Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat el 5 de març de 2004, en els termes referits en el Fonament jurídic cinquè apartat a) de l’esmentada sentència que veurà la llum en els pròxims dies.

En aquesta sentència s’argumenta que quan hi ha un increment de la transmissió i la quota que surt a pagar és major a l’increment realment obtingut pel ciutadà, s’estaria tributant per una renda inexistent, virtual o fictícia, produint un excés de tributació contrari als principis constitucionals de capacitat econòmica i no confiscatoriedad (art. 31.1 CE).

Per tant, es declara la nul·litat d’aquest impost en els casos que s’hagi de pagar més quota de la plusvàlua que la quantitat guanyada pel contribuent per la venda de l’habitatge o terreny.

El Constitucional també limita les situacions susceptibles de ser revisades, exclusivament a aquelles que no hagin adquirit fermesa a la data de la publicació.

La part dispositiva de la sentència té el següent contingut:

“En atenció a tot l’exposat, el Tribunal Constitucional, per l’autoritat que li confereix la Constitució de la Nació Espanyola ha decidit

Estimar la qüestió d’inconstitucionalitat núm. 1020-2019, promoguda pel Jutjat Contenciós-administratiu número 32 de Madrid i, en conseqüència, ha declarat que l’art. 107.4 de l’Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat el 5 de març de 2004, és inconstitucional amb l’abast previst en el Fonament jurídic cinquè a).

Publiqueu aquesta sentència en el Butlletí Oficial de l’Estat ”

 

Font: IBERLEY