Al novembre, els autònoms poden inscriure’s en el REDEME i sol·licitar la devolució mensual de l’IVA

Al novembre, els autònoms poden inscriure’s en el REDEME i sol·licitar la devolució mensual de l’IVA

La devolució dels imports favorables de l’IVA i, per tant, la recuperació d’uns diners ja avançats és important per a autònoms i pimes. I no hi ha per què fer-ho anualment, sinó que és possible acollir-se a la devolució mensual de l’IVA, excepte els autònoms en mòduls.

La devolució dels imports favorables de l’Impost del Valor Afegit (IVA) i, per tant, la recuperació d’uns diners ja avançats és important per a autònoms i pimes. I no hi ha per què fer-ho anualment, sinó que és possible acollir-se a la devolució mensual de l’IVA, mitjançant la inscripció en el Règim de Devolució Mensual de l’IVA (REDEME).

Novembre, mes ja pròxim en el calendari, és el mes per a inscriure’s en el REDEME. És a dir, el Règim de Devolució Mensual de l’IVA, que és un sistema especial que permet als autònoms i als petits negocis liquidar l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) mensualment i no trimestralment. Els autònoms que vulguin, o es decideixin a acollir-se a aquest règim, ja estan, doncs, pròxims a aquesta data i des d’aquí explicarem què és el REDEME i com poden accedir a això.

El Règim de Devolució Mensual de l’IVA (REDEME) és un sistema excepcional que permet als autònoms i als petits negocis liquidar l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) mensualment. Amb això aconsegueixen tenir major liquiditat, si suporten molt IVA de les compres que realitzen.

Ricardo Perpiñan Girol, secretari de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals i Gestors Tributaris (ASEFIGET), ho explica: “és un règim especial pel qual se sol·licita la devolució de l’IVA mes a mes. Cal sol·licitar-ho al novembre anterior a l’any en què hagi de tenir els seus efectes, mitjançant la presentació d’una declaració censal”.

“En principi, és voluntari per a tots els empresaris i persones físiques, excepte els quals tributin en el règim simplificat de l’IVA, i s’ha d’estar al corrent de les obligacions tributàries. Però per a les companyies el volum de facturació de les quals excedeixi de 6.010.121,04 euros és obligatori i han d’acollir-se al SII (Subministrament Immediat d’Informació)”, afegeix.

Com acollir-se al REDEME?

Per a acollir-se a aquesta opció de poder liquidar l’IVA mensualment, l’autònom haurà de sol·licitar-lo mitjançant la inscripció en el registre de devolució mensual de l’IVA. I hauran de tenir en compte, a partir d’aquesta gestió d’alta en l’Agència Tributària, que tots els mesos caldrà presentar les autoliquidacions i que només es podrà dur a terme per via telemàtica.

Com ja s’ha dit, és voluntari per a tots els autònoms i amos de negocis i petites empreses, salvo per a aquells que tributin en el règim simplificat de l’IVA (Estimació objectiva) i per a aquelles empreses el volum de facturació de les quals excedeixi de 6.010.121,04 euros.

Quan es pot realitzar la inscripció?

La sol·licitud cal dur-la a terme el mes de novembre i passarà un any fins que es faci efectiu. És a dir, si se sol·licita el mes que ve, serà al novembre de 2024 quan tingui efecte la sol·licitud i ja es pugui liquidar l’IVA mensualment. I també es pot sol·licitar la inscripció durant el termini de presentació de les liquidacions periòdiques.

L’Agència Tributària contestarà abans de tres mesos sobre l’efecte de la inscripció.

Requisits bàsics per a sol·licitar la inscripció en el registre de devolució mensual (REDEME)

Els requisits per a poder accedir a aquest règim especial són:

– Sol·licitar la inscripció en el registre en termini, mitjançant la presentació de la declaració censal, obligatòriament ha de fer-se per via telemàtica (casella 129 del model 036).
– Estar al corrent de les obligacions tributàries.
– No realitzar activitats en el règim simplificat.
– No trobar-se en algun dels supòsits que podrien donen lloc a la baixa cautelar en el registre de devolució mensual o a la revocació del número d’identificació fiscal.
– No haver estat exclòs del Registre en els tres anys previs al de presentació de sol·licitud d’alta.

Una vez que el autónomo haya quedado inscrito,

Obligacions de l’autònom després de sol·licitar la seva inscripció en el REDEME

Una vegada que l’autònom hagi quedat inscrit, estarà obligat a romandre en ell almenys durant un any. I si es va sol·licitar durant el termini de presentació de les liquidacions periòdiques, haurà de romandre almenys durant l’any en què va sol·licitar aquesta inscripció i el següent.

Si es volgués sol·licitar la baixa, caldrà dur-ho a terme també el mes de novembre i farà efecte a partir del mateix mes del següent any. Cal tenir en compte que, si s’hagués sol·licitat la baixa, no podrà tornar a sol·licitar-se l’alta en el registre en aquest mateix any.

A més, l’autònom queda obligat a portar els Llibres del Registre de l’IVA a través de la de la Seu electrònica de la AEAT (SII).