Hisenda obligarà a declarar la RENDA a qualsevol persona que es doni d’alta com a autònom en 2023

Hisenda obligarà a declarar la RENDA a qualsevol persona que es doni d’alta com a autònom en 2023

Qualsevol contribuent que s’hagi donat d’alta com a autònom entre gener i desembre de 2023 estarà obligat a declarar la RENDA a l’any que ve, independentment dels seus ingressos i del temps que duri la seva situació.

El mes de gener passat va entrar en vigor el sistema de cotització per ingressos reals, un règim que ha inclòs diferents canvis per als autònoms en les seves quotes però també en els seus impostos. Una de les novetats més importants per al col·lectiu és que, per primera vegada, qualsevol emprenedor que decideixi donar-se d’alta com a autònom en 2023 passarà automàticament a estar obligat a declarar la RENDA.

Fins avui, els autònoms, com qualsevol altre contribuent, tenien uns límits que determinaven la seva obligació o no de presentar la declaració anual d’IRPF. En el cas dels treballadors per compte propi, només havien de declarar IRPF aquells que haguessin obtingut uns rendiments nets -beneficis- superiors a 1.000 euros a l’any.

Segons les dades que maneja la Seguretat Social a partir de les xifres de l’Agència Tributària, hi hauria entorn a 200.000 autònoms que, en 2023, no estaven obligats a presentar la RENDA i a l’any que ve hauran de fer-la. Sol ser el cas d’alguns contribuents, autònoms en pluriactivitat, que compatibilitzen el seu lloc com a assalariats amb una font extra d’ingressos. També de determinats treballadors per compte propi en situació de vulnerabilitat que obtenen beneficis molt baixos per la seva activitat.

No obstant això, a partir d’enguany, totes les persones que hagin estat d’alta com a autònoms, independentment dels ingressos que percebin i del temps que duri la seva situació com a autònom, passaran a estar obligats a presentar la RENDA a l’any que ve perquè la Tresoreria pugui saber quins han estat els seus ingressos i així determinar la seva quota a pagar a l’any següent.

Tots els autònoms d’alta entre gener i desembre hauran de presentar la RENDA en 2024

Així va quedar reflectit en el Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, que estableix el nou sistema de cotització per ingressos reals. Aquesta norma modifica l’article 96.2 de la Llei de l’IRPF per a establir l’obligació de declarar per a totes aquelles persones físiques que en qualsevol moment del període impositiu haguessin estat d’alta com a autònoms.

Per tant i segons aquesta normativa, qualsevol persona que decideixi donar-se d’alta com a autònom entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023 quedarà automàticament obligada a presentar la RENDA al juny de 2024.

En 2024 hi hauria 200.000 autònoms més obligats a fer la RENDA

L’article 96.2 de la Llei de l’IRPF estableix els límits d’ingressos -ja sigui per treball com a assalariat, per rendes d’immobles o per activitats econòmiques- per a estar obligat a declarar la RENDA. Amb l’entrada en vigor de la normativa cotització per ingressos reals s’afegeix un últim paràgraf que diu que “estaran en qualsevol cas obligades a declarar totes aquelles persones físiques que en qualsevol moment del període impositiu haguessin estat d’alta, com a treballadors per compte propi, en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar”.

El ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions va avançar l’any passat que, en aquells dies,thi hauria més de 200.000 treballadors per compte propi que no presentaven la declaració d’IRPF i que, amb el nou sistema, passaran a estar obligats a declarar la RENDA

Seria el cas, per exemple, d’un contribuent que va percebre durant l’any  uns rendiments -beneficis- de 500 euros per un negoci i que no té altres ingressos. Aquesta persona, en la passada RENDA 2022 – que es va declarar entre maig i juny de 2023- no va tenir l’obligació de presentar IRPF ja que la llei en vigor fins al passat 31 de desembre eximia de declarar als  contribuents que obtinguin exclusivament rendiments del treball, de capital o d’activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros.

No obstant això, des de l’1 de gener de 2023 i per tant a partir de la declaració de Renda de 2023, a presentar en 2024, aquest mateix contribuent estaria obligat a presentar la renda encara que hagués generat en 2023 uns beneficis de només 500 euros.

 

Tots els autònoms d’alta entre gener i desembre hauran de presentar la RENDA en 2024

Així va quedar reflectit en el Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, que estableix el nou sistema de cotització per ingressos reals. Aquesta norma modifica l’article 96.2 de la Llei de l’IRPF per a establir l’obligació de declarar per a totes aquelles persones físiques que en qualsevol moment del període impositiu haguessin estat d’alta com a autònoms.

Per tant i segons aquesta normativa, qualsevol persona que decideixi donar-se d’alta com a autònom entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023 quedarà automàticament obligada a presentar la RENDA al juny de 2024.

En 2024 hi hauria 200.000 autònoms més obligats a fer la RENDA

L’article 96.2 de la Llei de l’IRPF estableix els límits d’ingressos -ja sigui per treball com a assalariat, per rendes d’immobles o per activitats econòmiques- per a estar obligat a declarar la RENDA. Amb l’entrada en vigor de la normativa cotització per ingressos reals s’afegeix un últim paràgraf que diu que “estaran en qualsevol cas obligades a declarar totes aquelles persones físiques que en qualsevol moment del període impositiu haguessin estat d’alta, com a treballadors per compte propi, en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar”.

El ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions va avançar l’any passat que, en aquells dies, hi hauria més de 200.000 treballadors per compte propi que no presentaven la declaració d’IRPF i que, amb el nou sistema, passaran a estar obligats a declarar la RENDA

Seria el cas, per exemple, d’un contribuent que va percebre durant l’any  uns rendiments -beneficis- de 500 euros per un negoci i que no té altres ingressos. Aquesta persona, en la passada RENDA 2022 – que es va declarar entre maig i juny de 2023- no va tenir l’obligació de presentar IRPF ja que la llei en vigor fins al passat 31 de desembre eximia de declarar als  contribuents que obtinguin exclusivament rendiments del treball, de capital o d’activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros.

No obstant això, des de l’1 de gener de 2023 i per tant a partir de la declaració de Renda de 2023, a presentar en 2024, aquest mateix contribuent estaria obligat a presentar la renda encara que hagués generat en 2023 uns beneficis de només 500 euros.

 

A alguns autònoms els pot compensar la nova obligació de declarar la RENDA en 2024

A pesar que aquesta nova obligació de declarar la RENDA pel mer fet de ser autònom pot suposar més tràmits i burocràcia per a molts contribuents, diversos assessors fiscals van reconèixer a aquest diari que, en alguns casos, pot ser beneficiós fer-la.

En moltes ocasions, van apuntar els experts, quan un autònom té uns ingressos tan baixos com per a haver quedat exempt fins a aquest any de declarar l’IRPF, és molt probable que si fa la RENDA acabi pagant molt poc o fins i tot rebent algun tipus de devolució arran de les deduccions i reduccions disponibles.

Les deduccions més específiques es troben en les comunitats autònomes, a les quals els professionals es podran acollir en funció d’on estiguin desenvolupant les seves activitats. No obstant això, en pràcticament totes el ventall de reduccions dins de l’IRPF  és molt ampli: poden anar des de constituir-se com a professional autònom, traslladar l’activitat a una zona en perill de despoblació, pel lloguer de l’habitatge, fins per tenir un fill menor de tres anys.

El 31 d’agost és l’últim dia perquè els autònoms canviïn les seves quotes de cara a la tardor

En tot just uns dies, dijous que ve, 31 d’agost, venç el cinquè -i penúltim- termini de l’any perquè aquells autònoms que vulguin canviar la quota que abonen mensualment al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) puguin fer-ho en els últims quatre mesos del 2023.

Es tracta d’una data important, tenint en compte que molts autònoms poden aprofitar l’últim quadrimestre de l’any per a actualitzar la seva quota en funció dels seus ingressos reals, i així evitar haver de regularitzar la seva situació amb la Seguretat Social a partir del pròxim any.

Des d’el mes de gener passat, els treballadors per compte propi cotitzen a la Seguretat Social en funció dels seus rendiments nets. És a dir, la seva quota al RETA es decideix després de restar als seus ingressos les despeses deduïbles i el percentatge de despeses de difícil justificació, que en el cas dels autònoms persona física ascendeix al 7%.

Tal com van recordar els experts de la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (LLIGA) consultats per aquest diari, els autònoms poden calcular la quota que han de pagar al RETA a través del simulador de la Seguretat Social (pot consultar-se en l’enllaç), una eina útil però que, segons van reconèixer, presenta alguns problemes que els treballadors per compte propi han de tenir en compte.

 

El simulador de quotes és una eina útil, però no permet incloure les deduccions

Segons va valorar a aquest mitjà Laura Gómez, sotssecretària general de la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (LLIGA), el simulador de la Seguretat Social és “en si, una eina molt útil i senzilla perquè els autònoms puguin calcular de manera ràpida el que pagaran en funció dels seus rendiments nets.”

No obstant això, existeixen algunes qüestions que fan que la calculadora no estigui del tot optimitzada. Per exemple, no es puguin incloure les deduccions dels autònoms; o, segons va explicar Laura Gómez, que aquests triïn les seves quotes dins d’un rang d’ingressos, alguna cosa que “no és del tot correcte, perquè en realitat els autònoms no trien aquesta, sinó la base de cotització.”

Aquesta qüestió “pot induir a error, i li fem un mal servei als autònoms perquè realment entenguin el que és el Règim d’Autònoms. És clar que volen saber el que pagaran, però hem d’explicar-los també el que cotitzaran, que al final és el que els comptarà tant en el present com en el futur, ja que totes les seves prestacions es decideixen en funció de la base de cotització que triïn, no de la seva quota”, va explicar la sotssecretària general de ATA.

El simulador de la Tresoreria hauria d’especificar els tipus que paguen els autònoms per cada contingència

A més, Laura Gómez va recordar que el simulador de quotes de la Seguretat Social no desglossa per percentatges les contingències que els autònoms paguen dins de les seves quotes, alguna cosa que serveix per a definir-les i que canvien cada any. Així, els treballadors per compte propi podrien veure com les seves quotes s’incrementen d’un any a un altre i no saber a què respon aquesta pujada.

“Es deuria també intentar aclarir el tipus que té cada tipus de contingència, alguna cosa que no s’inclou en la calculadora. Aquests percentatges canvien anualment, i estaria bé que s’incloguessin perquè l’autònom pugui fer una previsió més ajustada cada any”, va expressar la sotssecretària general de ATA.

En essència, una sèrie d’informació addicional que no seria difícil d’incloure el simulador, i que milloraria l’eina per a “per a ensenyar millor de què es tracta el Règim d’Autònoms, per què es paga i a què es té dret”, va explicar a aquest diari Laura Gómez.

 

Quines contingències inclou la quota d’autònoms i a quines prestacions dona dret?

Tal com pot observar-se en el simulador, posant el cas d’un autònom els rendiments nets del qual -ingressos menys despeses deduïbles i un 7% addicional en despeses de difícil justificació- ascendissin a 1.500 euros, la quota a pagar ascendiria a 468 euros al mes, que correspondrien als següents conceptes:

 • Contingències comunes: 424,50 euros. Aquestes contingències inclouen les prestacions per malaltia, accident no laboral, naixement i cura del menor, risc durant l’embaràs i lactància o viduïtat i orfandat.
 • Contingències professionals: 19,50 euros. Aquesta partida es destina a cobrir les baixes per accidents i malalties laborals.
 • Cessament d’activitat: 13,50 euros.
 • Formació professional: 1,50 euros.
 • Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI): 9,00 euros.

A més, la Seguretat Social va enumerar totes les situacions protegides per als treballadors per compte propi que cotitzen en el RETA:

 • Baixa mèdica per malaltia comuna i accident no laboral.
 • Baixa mèdica per malaltia professional o accident laboral.
 • Naixement i cura de menor.
 • Risc durant l’embaràs i lactància.
 • Incapacitat permanent.
 • Viduïtat i orfandat.
 • Cessament d’activitat per causes involuntàries.
 • Jubilació.

Els autònoms encara poden canviar dues vegades més la seva quota enguany

Des de l’entrada en vigor del nou sistema de cotització per ingressos reals, els autònoms poden canviar de quota en fins a sis ocasions al llarg de l’any, dues vegades més que amb l’anterior sistema de cotització. Així, el 31 d’agost conclourà el cinquè període. Fins a aquesta data, els autònoms podran triar un canvi en la seva base de cotització -i, per tant, de la seva quota- per als mesos de setembre i octubre.

Tal com es recull en la legislació, la resta de terminis es divideix l’any de la següent forma:

 • 1 de març, si la sol·licitud es formula entre l’1 de gener i el 28/29 de febrer.
 • 1 de maig, si la sol·licitud es formula entre l’1 de març i el 30 d’abril.
 • 1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l’1 de maig i el 30 de juny.
 • 1 de setembre, si la sol·licitud es formula entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.
 • 1 de novembre, si la sol·licitud es formula entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre.
 • 1 de gener de l’any següent, si la sol·licitud es formula entre l’1 de novembre i el 31 de desembre.

L’ampliació del nombre de vegades que un autònom pot canviar a l’any la seva base de cotització és una mesura que prové de les organitzacions d’autònoms. De fet, aquesta és una de les peticions que ha realitzat en diverses ocasions la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), que sempre ha defensat la necessitat que tenen els professionals per compte propi d’aprofitar  els mesos en què hagin tingut majors rendiments econòmics per a cotitzar més, i poder baixar-se la quota en els períodes d’activitat en els quals obtinguin menys ingressos.

Madrid anuncia ajudes per als petits negocis tradicionals amb més de 50 anys d’antiguitat

La Comunitat de Madrid ha anunciat el programa Comerços amb Solera, un pla de suport específic per a establiments comercials, hostalers i artesans, que compten amb més de 50 anys d’antiguitat. Tindran prioritat a l’hora d’accedir a ajudes autonòmiques, que es convocaran pròximament, en tot el concernent a la modernització de la seva activitat i a les rebaixes fiscals.

Per a això, el Govern regional ha modificat les bases reguladores de les ajudes per a la modernització i digitalització de negocis comercials i artesans, de manera que aquelles que tinguin més de 50 anys de vida puguin obtenir una major puntuació. Es preveu que prop de 1.500 comerços es beneficiaran d’aquesta iniciativa.

Solen ser botigues i petits comerços de barri, que regenten aquests negocis familiars i tradicionals. Van passant de generació a generació i són molt volguts en els barris de la capital i en localitats i petits pobles de la regió de Madrid.

 

Eliminació de tràmits administratius i rebaixes en els impostos

En el programa Comerços amb Solera també s’han tingut en compte accions concretes per a solucionar el que puguin suposar traves administratives, que alenteixen o entorpeixen generar nous negocis, com per exemple l’eliminació de les llicències urbanístiques per a tots els locals d’hostaleria i restauració, substituint-les per declaració responsable.

D’igual forma, el govern de la Comunitat de Madrid està en contacte amb els ajuntaments de la regió per a estudiar rebaixes d’impostos, tant municipals com autonòmics, com pugui ser l’Impost de Béns immobles (IBI), Transmissions Patrimonials, Actes Jurídics Documentals, així com les taxes que abonin per les seves activitats.

Gairebé un milió d’euros per a les pastisseries

La Comunitat de Madrid compta des de 2016 amb una línia d’ajudes per a petits i mitjans negocis. En l’actualitat, a la regió madrilenya hi ha més de 3.100 locals d’aquestes característiques que ocupen a gairebé 8.850 persones. Aquestes ajudes estan dirigides a finançar projectes d’inversió en aquesta mena d’establiments. Ja s’han vist beneficiats 772 negocis comercials, dels quals hi ha 80 que pertanyen al sector pastisser i que han gestionat ajudes per valor de 969.208,11 euros per a reformar i millorar el seu equipament i la tecnologia que utilitzen.

Els Premis Autònom de l’Any 2023 guardonen al Comerç, a la Junta d’Andalusia i a tres hostalers

El jurat dels premis Autònoms de l’Any que organitza la Federació Nacional de Treballadors Autònoms ja ha emès el seu veredicte per a aquesta que serà la seva vint-i-dosena edició. En aquests guardons es ve reconeixent des de fa ja més de cinc lustres la labor de persones o institucions que destaquen per les seves iniciatives en benefici dels autònoms i els emprenedors. Enguany, el jurat ha decidit atorgar el seu major guardó als comerciants d’Espanya per l’esforç que estan desenvolupant per a mantenir els seus negocis des de la pandèmia. malgrat els problemes que estan patint.

Així mateix, s’ha premiat per la seva trajectòria professional al capdavant de de negocis d’hostaleria  als gaditans Fernando Hermoso, Fernando Córdoba i Antonio Mota. I destaca també el premi concedit a la Junta d’Andalusia per les seves polítiques de suport i ajudes econòmiques als autònoms que estan aconseguint reactivar tot el teixit productiu en aquesta CCAA. L’acte lliurament es realitzarà el pròxim 20 de novembre a Madrid.

 

Premi Autònom de l’Any

Aquest premi ha estat concedit al conjunt dels autònoms del comerç en reconeixement a la lluita per mantenir la seva activitat malgrat la crisi que està patint el sector, i serà recollit per la Confederació Espanyola de Comerç. Aquest col·lectiu d’autònoms, és el més castigat durant els últims anys sofrint el tancament de 54 negocis al dia. No obstant això, i segons va ressaltar la federació, “els comerços de proximitat són els que ens permeten fer les nostres compres diàries”. El seu esforç durant aquest temps després de la pandèmia ha estat reconegut amb aquest guardó amb el qual reclama ajudes directes al comerç.

 

Premi a la Millor Iniciativa Institucional

Enguany, la Junta d’Andalusia rebrà una distinció per les seves iniciatives en favor dels treballadors per compte propi, on destaquen l’ajudes  per a autònoms que ha posat en marxa durant els últims anys, entre elles, ATA va subratllar el Decret llei per a subvencionar els sobrecostos energètics derivats de la guerra d’Ucraïna, amb quanties entre els 300 i els 2.000.000 d’euros i que estan dirigides als autònoms i pimes andaluses afectades per l’increment del preu del gas natural i l’electricitat.

Aquest decret, convalidat pel parlament andalús per unanimitat, està inclòs en el marc del Pacte Social i Econòmic com a mesura extraordinària. Un pacte que va ser signat amb la Confederació d’Empresaris d’Andalusia, CCOO i UGT pel qual s’acorden mesures de suport als autònoms i pimes, i de reactivació de l’economia andalusa. Entre altres mesures, la Junta va aprovar també “la tarifa zero per a autònoms i ajudes a l’inici de l’activitat” i té en marxa “un ambiciós pla de reducció de traves administratives”.

Premi a la trajectòria professional

Aquests s’han atorgat a tres empresaris hostalers andalusos. Han estat reconeguts per “quaranta anys abanderant l’hostaleria de qualitat”, de la qual són “sant i senya”, tant de Cadis com a nivell internacional. Per a l’edició d’aquest any 2023, donada la trajectòria impecable dels tres, no es triarà un professional sinó que es premiarà de manera excepcional als tres empresaris, va confirmar Lorenzo Amor, president de ATA.

Un dels premiats va ser Fernando Hermoso, de Casa Bigoti, a Sanlúcar de Barrameda. El seu avi va obrir una taverna en Baix de Guia, per a servir camamilla als mariners. Local que, en 1969, la segona generació de la família va decidir renovar, incloent-hi tapes i guisats tradicionals. En l’actualitat, està regentat per la tercera generació, de la mà de Fernando i els seus fills. Mantenen la taverna original a més de dues sales àmplies amb vista al vedat de Doñana i el restaurant s’ha convertit en “emblema de la cuina marinera del sud d’Espanya”.

Fernando Córdoba, del restaurant El Faro en el Port de Santa María, ha estat un altre dels premiats. El jurat va ressaltar la seva “cuidada cuina de temporada amb plats que neixen del seu propi hort” amb la finalitat de gratificar altament als comensals, una tasca que es ve exercint en aquest local des de la seva obertura en 1988. Segons van informar des de ATA, pel seu restaurant han passat reis, ministres, artistes i altres personalitats importants. “El seu talent i discreció li han fet algú molt volgut i admirat en la professió” van apuntar.

El tercer premiat per la seva trajectòria professional ha estat Antonio Mota, de Restaurant Antonio, en Zahara de los Atunes. Aquest restaurador, després de convertir-se en alcalde i regidor de Festes de la localitat, va decidir emprendre i establir-se en una casa de menjars amb dues habitacions per al descans dels visitants a la fi de 1970. Va fer créixer el seu negoci fins a convertir-lo en un hotel de 60 habitacions amb un restaurant aclamat en la seva terra. LLIGA va assenyalar “que sigui gairebé impossible trobar taula sense una reserva amb mesos d’antelació és només un senyal més que el públic avala el seu treball”.

 

Premi al Mitjà de comunicació

Aquest reconeixement ha anat a parar a l’autònom Javier Peña i el seu equip, al capdavant de Madrid Treballa, de la cadena Onda Madrid. El programa repassa l’actualitat del mercat de treball, amb esment especial als sectors d’autònoms i emprenedors en les jornades dels dimarts. Des de ATA han recalcat la importància de “atorgar visibilitat als petits negocis, així com a les històries personals que hi ha darrere”, motiu pel qual rep aquest reconeixement.

Premi Emprenedor

LLIGA ha lliurat per cinquè any consecutiu aquest premi a l’Emprenedor. Aquest 2023 va ser atorgat a Rosa Lagarrigue, avalat en els seus més de quatre dècades al capdavant de RLM. Aquesta pionera de la representació artística es va convertir en “referent de la indústria musical i de l’entreteniment”, i gaudeix d’ampli reconeixement per haver desenvolupat les carreres d’artistes com a Mecano, Raphael, Miguel Bosé, Alejandro Sanz o Rozalén. Segons ATA, en l’actualitat es troba apostant pel gènere flamenc, a través de les carreres d’artistes com Sara Baras o Israel Fernández. Ha rebut el premi per “la seva contribució al món empresarial i de l’emprenedoria”.

Per a la federació ha estat imprescindible reconèixer el treball de les persones, institucions, mitjans de comunicació i empreses que treballen en benefici d’aquest col·lectiu. “Reconèixer el treball ben fet i destacar exemples que dignifiquin a la figura del microempresari” serveixen per a fomentar en la societat en desenvolupament del principal teixit productiu: els autònoms.