IMPORTANT: NOVES MESURES ECONÒMIQUES I AJUDES ADOPTADES PER A EMPRESES I AUTÒNOMS PUBLICADES AVUI DIMECRES 18 MARÇ 2020 – COVID19

mesures 18/03/20

IMPORTANT: NOVES MESURES ECONÒMIQUES I AJUDES ADOPTADES PER A EMPRESES I AUTÒNOMS PUBLICADES AVUI DIMECRES 18 MARÇ 2020 – COVID19

Bona tarda a tothom,

Com molts de vosaltres ja coneixeu avui ve publicat al BOE de 18 de Març 2020 les noves mesures adoptades pel Govern per a ajudes a empreses i autònoms en relació amb la crisi del Coronavirus, aquí us detallem els principals canvis i novetats:

AUTÒNOMS:

 1. Comencem per aclarir que la possibilitat de “suspendre” la quota / pagament d’autònoms mentre duri l’estat d’alarma, que molts han valorat com una de les mesures que es podrien adoptar, no serà així, de manera que els treballadors autònoms que continuïn amb l’activitat, en major o menor mesura o productivitat, hauran de seguir pagant la quota, com fins ara.
 2. Ara bé, i aquí la gran novetat i mesura adoptada, aquells treballadors autònoms que puguin acreditar que la seva activitat ha estat suspesa i els seus treballs cancel·lats, podran donar-se de baixa de l’activitat i autònoms i accedir a la prestació per atur mentre duri la crisi. Òbviament això implicarà que, un cop tramitada la baixa, el mes següent ja no es pagarà quota d’autònoms, fins reactivar l’activitat i nova alta. Els autònoms podran tramitar la baixa i posterior cobrament de la prestació en 2 situacions:
 3. Si la seva activitat ha estat suspesa (obligats a tancar), com és el cas de bars, restaurants, perruqueries, centres d’estètica, comerços minoristes, etc… (les activitats de el Real Decreto 463/2020 de 14 de Marzo)
 4. Puguin acreditar que en l’últim mes (per això entenem que caldrà esperar a final de març) la seva facturació s’ha reduït dràsticament, fet que suposa en concret un 75% de facturació respecte a la mitjana de l’semestre anterior.
 5. Subvenció Generalitat de Catalunya per a autònoms: El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts una subvenció per als autònoms que s’han quedat sense activitat. Si bé aquest dilluns es discutia que la prestació podia ser d’entre 1.500 i 2.500 euros, a la fin el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller de Treball ha confirmat que serà de com a màxim 2.000 euros. És un dels temes que es van tractar en la reunió que van celebrar aquest dilluns la patronal, els sindicats i el Govern. IMPORTANT: s’ha aprovat la mesura, ara falta el desenvolupament, quins autònoms realment podràn acollir-se a aquesta subvenció, que documentació caldrà aportar per acreditar el cessament d’activitat, etc … de manera que encara no està operativa a dia d’avui aquesta via.

EMPRESES – TREBALLADORS:

 • Es flexibilitza la possibilitat que les empreses optin a tramitar un ERTE per força major. La amigable discussió que hem tingut amb alguns dels nostres clients, indicant-los que fins a la data d’avui únicament podíem considerar ERTE per força major aquelles activitats recollides en el RD 463/2020 i que eren les activitats suspeses unilateralment (bars, restaurants, perruqueries, etc. …) doncs finalment ha variat. Ara es va a considerar força major, a més de les anteriors, també aquelles empreses que, i cito textualment de BOE:
  “Pèrdues d’activitat com a conseqüència de l’COVID-19, que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i / o mercaderies, manca de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat, o bé situacions urgents i extraordinàries a causa de el contagi de la plantilla o mesures d’aïllament preventiu “.Totes les activitats doncs que puguin acreditar aquestes circumstàncies, i repeteixo i molt important, puguin acreditar aquesta situació amb la deguda documentació, poden també tractar de acollir-se a L’ERTE per força major. A diferència de les activitats ja directament suspeses, que no necessiten acreditació, en aquests casos haurem de justificar molt bé perquè vam demanar el ERTE i acreditar-ho amb la major documentació que sigui possible.
 • Insistim també en que aquelles activitats no obligades a tancar o que no puguin acreditar la suspensió i cancel·lació pràcticament total de la seva activitat, es poden plantejar altres tipus de ERTE  per temes productius i organitzatius, descens de facturació, etc … però entraríem en un procediment més complex, de negociació amb treballadors i no “exprés” com és el cas de força major.
 • Exoneració de el pagament de la quota empresarial de Seguretat Social pels treballadors (100% per a empreses amb menys de 50 treballadors, i 75% d’exoneració per a empreses de més 50 treballadors), però IMPORTANT, per a aquelles empreses que estan immerses en un expedient de suspensió de contractes autoritzats basant-se força major vinculada a l’COVID-19. Caldrà sol·licitar expressament l’exoneració per a cada empresa implicada en un ERTE.
  A DESTACAR: la conclusió que podem treure en negatiu és que ni els autònoms que decideixin o puguin continuar amb la seva activitat, bé perquè per sort poden continuar exercint, o bé perquè no poden acreditar un cessament d’activitat com aclaríem abans, no tindran dret a exoneració de pagament de quota d’autònoms, amb la qual cosa A DIA d’AVUI i si no hi ha més mesures, continuaran pagant. Igualment per a les empreses amb treballadors, ja que les úniques empreses exonerades de l’pagament de Seguretat Social seran aquelles que estiguin incloses en procediments / expedients de regulació d’ocupació per FORÇA MAJOR.
 • Se segueix optant i prioritzant el treball a distància per a totes les empreses que tinguin la possibilitat de gestionar el teletreball amb els seus empleats
 • Dret d’adaptació de l’horari i reducció de jornada dels treballadors, fins al 100% de la jornada, per deures de cura respecte de el cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau, òbviament a causa o quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió comunitària de l’COVID-19. Hauran de ser causes justificades i tindran la proporcional reducció de salari base de la reducció de jornada que es precisi.

FINANCERES:

 1. Hipoteques: ajornament / moratòria de quotes deute hipotecari per a l’adquisició d’habitatge habitual. S’aplicaran als préstecs / hipoteques el deutor, i aquí el més important, es trobi en els supòsits de vulnerabilitat econòmica, que es podran consultar a l’article 9 de l’actual Reial Decret comentat, i el link adjuntem a la fi de el present comunicat. No aprofundim més en aquesta mesura, ja que la nostra gestió i assessorament va orientada a les activitats econòmiques d’empresaris i autònoms.
 2. Línia d’avals per a les empreses i autònoms per pal·liar els efectes econòmics – préstecs ICO. Ja que seran avals al finançament que el Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital atorgarà a les entitats de crèdit i establiments financers, creiem més convenient redirigir la informació que es pot obtenir a aquestes mateixes entitats bancàries, ja que a dia d’avui nosaltres no disposem de més informació. Algunes de les necessitats que es podran acreditar per sol·licitar aquests préstecs ICO seran la gestió de factures, necessitat de circulant, venciments d’obligacions financeres o tributàries o altres necessitats de liquiditat.
 3. Subvenció de 2.000 euros màxim, per a autònoms a Catalunya, pendent de desenvolupament i tramitació.

 

link ?? https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

Tags: