Per a 2023 les pensions pujaran un 8,5%

pensión

Per a 2023 les pensions pujaran un 8,5%

Segons la fórmula de revaloració de les pensions contributives establerta per la Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions (reforma de les pensions 2022), en l’exercici 2023, es fixa una previsió de revaloració del 8,50 per cent, com determina la mitjana de l’IPC resultant dels dotze mesos compresos entre desembre de 2021 i novembre de 2022.

Idèntic percentatge d’increment experimentaran les quanties dels límits de percepció de pensions públiques, així com els imports dels havers reguladors aplicables per a la determinació inicial de les del Règim de Classes Passives de l’Estat i de les especials de guerra.

En el cas de les pensions de jubilació:

Pensió mínima mensual (euros/14 pagues) Ingressos anuals màxims (euros)
Pensió mínima per jubilació, per a titulars amb 65 anys o més, amb cònjuge a càrrec (76 euros/mes més) 966,20 13.526,70
Pensió mínima per jubilació amb 65 anys o més, amb cònjuge NO a càrrec (58 euros/mes més) 743,22 10.405,15
Pensió mínima per jubilació amb 65 anys o més, sense cònjuge (61 euros/mes més) 783,04 10.962

* Font: dades prenent com a referència l’Índex de Preus de Consum (IPC) per al mes de novembre segons l’INE.

L‘import màxim es fixa en 3.058,81 euros (per primera vegada per sobre dels 3.000 euros), entenent aquesta quantitat referida a l’import d’una mensualitat ordinària, sense perjudici de les pagues extraordinàries que poguessin correspondre.

De la mateixa manera, la previsió per a la revaloració de les pensions no contributives és d’un 15%.

Notícia extreta de: Iberley