Les pràctiques acadèmiques extracurriculars també tributen a la Renda

Les pràctiques acadèmiques extracurriculars també tributen a la Renda

La tributació de les pràctiques acadèmiques extracurriculars ha estat de nou objecte d’un dubte plantejada a la Direcció General de Tributs, en la Consulta Vinculant V35056-19 de l’30 d’octubre. En aquesta ocasió, es plantejava el cas d’un contribuent que va percebre uns rendiments procedents d’una ajuda a l’estudi sobre els que va suportar una retenció de el 2%. Els rendiments procedien d’unes pràctiques acadèmiques externes extracurriculars en el marc d’un conveni de cooperació educativa. El consultante preguntava sobre l’obligació d’incloure aquestes percepcions en l’Impost sobre la Renda.

 

Les pràctiques objecte de la consulta V3056-19 es realitzen en el marc d’un conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes extracurriculars, signat per la universitat on cursa estudis el consultante, una entitat col·laboradora i el mateix consultant, en el marc de Reial Decret 592/2014.

Per determinar la consideració de la beca com subjecta o exempta, en primer lloc cal establir la seva naturalesa. L’article 7) j de la LIRPF reconeix l’exempció de les beques públiques o de les concedides per entitats sense ànim de lucre a les quals els sigui aplicable el règim especial regulat en el títol II de la Llei 49/2002. Des l’1 de gener de 2015 no estan exemptes també les beques concedides per les fundacions bancàries que regula el títol Ii de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i fundacions bancàries en el desenvolupament de la seva activitat d’obra social .

L’aplicació de l’exempció requereix, al seu torn, que es tracti de beques per cursar estudis reglats en tots els nivells i graus de el sistema educatiu o de beques per a investigació en l’àmbit descrit pel Reial Decret 63/2006, de 27 de gener o que siguin atorgades amb fins d’investigació als funcionaris i altre personal al servei de les administracions públiques i a el personal docent i investigador de les universitats.

En el cas que es planteja es tracta d’un ajut per a la realització d’unes pràctiques extracurriculars. Per tant, no s’engloba en els criteris anteriorment exposats: no forma part d’un pla d’estudis (amb la qual cosa no es tracta d’estudis reglats) ni tampoc estem davant d’una beca per a investigació.

Ja en una consulta anterior, la V2100-17, s’havia aplicat un criteri similar davant la situació a efectes tributaris d’una diputació que tenia convenis de cooperació educativa signats amb dues fundacions universitàries perquè els alumnes universitaris poguessin realitzar pràctiques formatives en la pròpia diputació i en ajuntaments de la província. Per aquestes pràctiques la diputació oferia als alumnes una borsa o ajuda a l’estudi. Aquesta consulta resolia que:

“Si bé la bossa o ajuda a l’estudi la satisfà una entitat pública, la seva concessió no es realitza en l’àmbit d’una convocatòria pública, sinó en l’àmbit restringit de l’Conveni signat per la Diputació amb les fundacions i la universitat per a l’establiment de Programes de cooperació educativa, conveni que la consultante subscriu en una condició genèrica d ‘ “empresa”, en igualtat de condicions que qualsevol altra que signi el corresponent conveni, i a l’marge de la seva naturalesa d’entitat pública. Per tot això, cal concloure que aquestes bosses o ajudes a l’estudi atorgades a l’empara dels programes de cooperació educativa universitat-empresa no es troben emparades per l’exempció de l’article 7.j) de la Llei de l’Impost “.

Com a conclusió es determina que l’ajuda percebuda ha de declarar-se en l’IRPF com a rendiments de la feina, no exempts, i sotmesos a retenció, ja que són pagats per una entitat obligada a retenir com és la Diputació. El tipus de retenció aplicable es determinarà d’acord amb el procediment general recollit en l’article 82 de l’RIRPF, tenint en compte que el tipus resultant no podrà ser inferior a 2%, a l’tenir la relació entre alumne i empresa una durada inferior a l’any.

Font: Iberley

Tags: