Les reclamacions de deute d’hisenda poden quedar sense efecte si no s’avisa per e-mail

Les reclamacions de deute d’hisenda poden quedar sense efecte si no s’avisa per e-mail

Les notificacions i reclamacions tributàries que envia l’administració d’Hisenda als contribuents poden quedar sense efectes si l’administració trenca l’hàbit adquirit d’avisar a l’interessat mitjançant l’enviament d’un correu electrònic d’alerta. Així ho acaba de dictaminar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en una decisió que promet donar un marge d’actuació addicional als milers de contribuents als quals l’Agència Tributària els hagi imposat càrregues sense notificar-ho degudament.

La sentència judicial tracta sobre una bústia virtual que Hisenda utilitza sovint per remetre als contribuents les seves notificacions. Es tracta de la Direcció Electrònica Habilitada (DEH), que és d’obligat ús per a determinats col·lectius, fonamentalment empreses i autònoms. Una vegada depositada en el DEH, aquestes comunicacions es donen per notificades al contribuent en el termini de 10 dies, tot i que aquest no hagi accedit en aquest temps a la bústia virtual.

Per a donar garanties addicionals, l’administració permet als interessats inscriure també un correu electrònic que envia un avís quan hi hagi noves notificacions al DEH. Hisenda defenia que no està obligada a realitzar aquesta comunicació addicional motiu pel qual si el sistema falla i l’avís no arriba al correu electrònic del conten ribuent, la notificació es donava per vàlida passats els citats 10 dies, limitant, per exemple, el termini efectiu per recórrer.

Recentment, a més, el Tribunal Constitucional ha declarat, en relació a les notificacions emeses per Lexnet, que la falta de remissió del correu electrònic no vulnera el dret a la tutela judicial efectiva. I és aquí on entra en joc la recent sentència de l’alt tribunal de Catalunya. La sentència afecta a una empresa constructora a la qual Hisenda va remetre una reclamació econòmica-administrativa a través del DEH en Maig de 2015, exigint un pagament corresponent a la liquidació de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2011, però sense avisar per Mail com solia fer-ho.

El tribunal ha dictaminat que encara que Hisenda no tingui l’obligació de remetre un correu electrònic al contribuent avisant-lo de que té una notificació tributària pendent de revisió al DEH, el fet que ho hagi està fent amb regularitat en ocasiones anteriors sí la compromet a seguir fent-ho en virtut del “principi de confiança legítima”, que també defensa el Constitucional.

Recordem doncs als nostres clients la importància de consultar amb certa freqüència la seva bústia electrònica per tal de comprovar si tenen notificacions d’Hisenda o de la Seguretat Social.