Aclariments Llei Segona Oportunitat (Particulars i Autònoms) després de la reforma de la Llei Concursal

Ley Segunda Oportunidad

Aclariments Llei Segona Oportunitat (Particulars i Autònoms) després de la reforma de la Llei Concursal

Per mitjà de la Llei 16/2022, de 5 de setembre, el legislador espanyol va adoptar les reformes legislatives necessàries per a la trasposició al nostre dret de la Directiva 2019/1023, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, escometent una important modificació del text refós de la Llei Concursal, aprovat pel Reial  decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig (TRLC).

Això suposa un canvi integral de la situació dels procediments d’insolvència al nostre país, que persegueix la seva flexibilització i que gira entorn de diversos pilars bàsics, entre ells la que ens ocupa en aquest article referent a la configuració d’un procediment de segona oportunitat o d’exoneració del passiu insatisfet més eficaç.

A través de la reforma, segons ja hem avançat, el legislador tracta d’establir una segona oportunitat més eficaç, ampliant la relació de deutes exonerables i introduint la possibilitat que es dugui a terme amb subjecció a un pla de pagaments i sense liquidació prèvia del patrimoni del deutor. A més, i entre altres novetats, es deixa de condicionar la seva obtenció a la satisfacció d’una certa mena de deutes i s’eliminen la necessitat d’haver intentat un acord extrajudicial de pagaments i el requisit que no hagués rebutjat oferta d’ocupació en els 4 anys anteriors a la declaració de concurs.

Algunes claus a tenir en compte:

  • La Llei de Segona Oportunitat permet cancel·lar fins al 100% dels deutes pendents, sempre que es compleixi amb els requisits per a acollir-se.
  • És necessari tenir deutes (encara que estiguin al corrent de pagament) amb almenys dos creditors diferents: entitats financeres, proveïdors, Hisenda, Seguretat Social…
  • Després de la reforma de 2022 de la Llei de Segona Oportunitat s’escurcen els terminis (fins a un màxim de 18 mesos), se simplifica el procediment i s’abarateixen els costos.
  • Amb la nova Llei de Segona Oportunitat és possible cancel·lar fins a un màxim de 10.000 € de deute amb Hisenda i altres 10.000 € de deute amb la Seguretat Social.
  • Ja no és necessari intentar un acord extrajudicial amb els creditors per a acollir-se a la Llei de Segona Oportunitat, sent possible acudir a fase judicial directament.

La Llei de Segona Oportunitat té en compte l’historial creditici del deutor insolvent.

I és que no es tracta d’un instrument que permeti deslliurar-se dels pagaments, sinó d’un auxili a qui ha demostrat ser bon pagador, però travessa una mala tessitura econòmica.

Per això, per a recórrer a aquest mecanisme, el deutor ha de complir una sèrie de requisits, que van encaminats a provar que es tracta d’un deutor que ha actuat de bona fe.

Per a demostrar ser un deutor de bona fe cal complir diversos requisits: que el concurs no sigui declarat culpable, no haver estat condemnat per delictes contra el Patrimoni, Hisenda, Seguretat Social o contra els drets dels treballadors en els últims deu anys, haver celebrat un intent d’acord extrajudicial, i no haver-se acollit a l’exoneració de pagaments en l’última dècada.

Si desitja obtenir més informació, contacti amb Arias Assessors, i els concretarem una cita amb el nostre gabinet d’advocats a fi de trobar la millor solució per als seus deutes.