Nou criteri de l’INSS sobre l’accés a la jubilació anticipada per causa no imputable al treballador en cas d’acomiadament tàcit per tancament de l’empresa.

trabajador-jubilado

Nou criteri de l’INSS sobre l’accés a la jubilació anticipada per causa no imputable al treballador en cas d’acomiadament tàcit per tancament de l’empresa.

El INSS, mitjançant el Criteri 23/2023, aclareix que és factible accedir a una jubilació anticipada involuntària en cas de finalització del contracte de treball per acomiadament tàcit, similar a la situació que ja s’aplicava als empleats acomiadats en circumstàncies d’un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERE) que compleixin els anys cotitzats requerits i el requisit crucial de l’edat.

Es requereix haver assolit una edat que, com a màxim, sigui fins a quatre anys menor que l’edat específica que correspongui en cada cas, d’acord amb el que estableix l’article 205.1.a) de la LGSS. En aquesta circumstància, no s’aplicaran els coeficients reductors per jubilació anticipada a causa d’activitat laboral o discapacitat, tal com es estableix en els articles 206 i 206 bis de la LGSS.

Partint de les edats de jubilació i el període de cotització establert amb caràcter general a la D.T. 7.ª de la LGSS. L’accés a aquesta prestació suposa treure quatre anys a l’edat fixada normativament en cada moment. A mode d’exemple:

2023 37 anys i 9 mesos o més 61 anys
Menys de 37 anys i 9 meso 62 anys i 4 mesos
2024 38 o més anys 61 anys
Menys de 38 anys 62 anys i 6 mesos
2025 38 anys i 3 mesos o més 61 anys
Menys de 38 anys i 3 mesos 62 anys i 8 mesos
2026 38 anys i 3 mesos o més 61 anys
Menys de 38 anys i 3 mesos 62 anys i 10 mesos
A partir de 2027 38 anys i 6 mesos o més 61 anys
Menys de 38 anys i 6 mesos 62 anys

 

L’INSS assumeix la doctrina jurisprudencial i, en el seu Criteri de Gestió núm. 23/2023, de 11 de setembre de 2023, entén que per accedir a la jubilació anticipada per causa no imputable al treballador procedeix entendre inclosos en els supòsits contemplats en els apartats 1r i 2n de l’article 207.1 d) del TRLGSS, les extincions dels contractes de treball causades per un tancament “de facto” de l’empresa quan l’extinció dels contractes de treball no s’hagi tramitat per la via dels articles 51 i 52 del TRLET com preceptivament estableix la norma.

Accés a la pensió de jubilació anticipada que deriva del cessament en el treball per causa no imputable al treballador

L’art. 207.1 de la Llei General de la Seguretat Social assenyala unes causes d’extinció del contracte de treball taxatives, la qual contempla l’acomiadament col·lectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció conforme a l’article 51 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, així com l’acomiadament per causes objectives conforme a l’article 52 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. Aquesta norma es va crear com a clàusula antifrau per evitar que l’acomiadament fos merament aparent, sense substrat real i amb la sola finalitat de possibilitar l’accés del treballador a la jubilació anticipada.

STS n.º 1013/2021, de 14 de octubre de 2021, ECLI:ES:TS:2021:3927 y STS n.º 828/2022, de 17 de octubre de 2022, ECLI:ES:TS:2022:3778

«Llegalment, un tancament d’empresa que vagi a donar lloc a l’extinció dels contractes de treball dels treballadors ha de canalitzar-se preceptivament, sense realitzar ara majors previsions, per la via de l’article 51 ET o de l’article 52 c) ET, depenent del nombre d’empleats afectats. Però el fet que l’empresa no procedeixi al tancament com legalment ha de fer-ho (…), sinó que el tancament sigui de facto i, en conseqüència, que els acomiadaments siguin tàcits (…), no pot perjudicar, ni el incompliment fer recaure, sobre el treballador.»