Noves ajudes a empreses per a Setembre 2022: Transportistes i Ajuda a la Transformació Digital d’empreses entre 3 i 10 treballadors assalariats.

ayudas a empresas

Noves ajudes a empreses per a Setembre 2022: Transportistes i Ajuda a la Transformació Digital d’empreses entre 3 i 10 treballadors assalariats.

Noves ajudes a empreses per a setembre 2022: Transportistes i Ajuda a la Transformació Digital d’empreses entre 3 i 10 treballadors assalariats.

Resolució de 29 de juliol de 2022, de la Direcció General de l’Entitat Pública Empresarial Red.es, M.P., per la qual es convoca les ajudes destinades a la digitalització d’empreses del Segment II (entre 3 i menys de 10 empleats) en el marc de l’Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització Pimes 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya -Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital)

 • Termini de la sol·licitud: OBERT, 02/09/2022 fins a 02/09/2023
 • Quantia: L’import màxim d’ajuda per beneficiari serà de sis mil euros (6.000 euros), en estar dirigides únicament al Segment II.
 • Tipus: Convocatòries
 •  Beneficiaris:  
  • Empreses i autònoms
 • Finalitat: Finançar l’adopció de solucions de digitalització disponibles en el mercat les referències del qual es trobin accessibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital (consultar bases reguladores).
 • Requisits: – Tenir la consideració de petita empresa o microempresa conforme al que es disposa en l’Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014. – Estar inscrit en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o en el cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat econòmica efectivament desenvolupada a la data de sol·licitud de l’ajuda, i tenir l’antiguitat mínima de 6 mesos. – No tenir la consideració d’empresa en crisi (article 2.18 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny de 2014, i a l’Annex II de les bases reguladores). – Estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. – No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú. – No estar culpable en cap altra de les prohibicions previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. – No superar el límit d’ajudes de minimis conforme al que es disposa en l’article 2.4 de les bases reguladores.

Ajudes directes a empreses i professionals especialment afectats per la pujada dels preus dels carburants.

Reial decret llei 14/2022, d’1 d’agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l’àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l’estudi, així com de mesures d’estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural.

 • Termini de la sol·licitud: OBERT, 04/08/2022 fins a 30/09/2022
 • Quantia: A determinar atenent el número i tipus de vehicle explotat per cada beneficiari, d’acord amb la taula continguda en la norma.
 •  Beneficiaris:  
  • Empreses i autònoms
 • Finalitat: Pal·liar l’efecte perjudicial de l’increment dels costos dels productes petrolífers ocasionats a conseqüència de la invasió d’Ucraïna i les sancions imposades a Rússia per la seva causa.
 • Requisits: – Podran ser beneficiaris els treballadors autònoms i societats amb personalitat jurídica pròpia legalment constituïdes a Espanya, que siguin titulars d’una autorització de transport de qualsevol de les classes VDE, VT, VTC, VSE, MDPE, MDLE, atès el número i tipologia de vehicle adscrit a l’autorització i que a data 15 de juliol de 2022, es trobin d’alta en el Registre d’Empreses i Activitats de Transport. – També podran ser-ho els treballadors autònoms i societats amb personalitat jurídica pròpia legalment constituïdes a Espanya, que siguin titulars d’autobusos urbans conforme a la classificació per criteris d’utilització del Reglament General de Vehicles i que a data 15 de juliol de 2022, es trobin d’alta en el Registre de vehicles de la Prefectura central de Trànsit. – També les societats mercantils de capital íntegrament públic, que prestin el servei públic de transport urbà de viatgers amb autobús, com mig propi de l’autoritat de transport que correspongui o com a operador intern, sempre que tals serveis es presentin en exclusiva per a aquesta autoritat de transport. – Empreses ferroviàries amb llicència d’empresa ferroviària que tinguin inscrita en el Registre Especial Ferroviari alguna locomotora amb tracció dièsel empleada en el transport de mercaderies en qualitat de posseïdors i en estat actiu. –

Per a obtenir més informació per part d’Arias Assessors poden posar-se en contacte en el mail fiscal@ariasassessors.com que correspon a Lídia i que us podrà informar amb major precisió del tipus d’ajudes i com tramitar-les.