Nova prestació per desocupació i altres mesures de protecció per a artistes

prestacion

Nova prestació per desocupació i altres mesures de protecció per a artistes

Nova prestació per desocupació i altres mesures de protecció per a artistes

Entre les modificacions del Reial  decret llei 1/2023, de 10 de gener s’inclou la regulació de la prestació especial per desocupació de les persones artistes. La nova reglamentació entrarà en vigor l’1 de juliol de 2023.

Entre altres novetats, el Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener millora de la protecció social de les persones artistes.

Nova prestació per desocupació per a treballadors del sector cultural i artístic

Amb efectes de l’1  de juliol de 2023 la D.F. 13a e) del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, ha afegit una nova D.A. 51a a la *LGSS regulant la nova prestació especial per desocupació de les persones treballadores subjectes a la relació laboral especial dels artistes.

Les persones treballadores subjectes a la relació laboral especial de les persones dedicades a les activitats artístiques, així com a les activitats tècniques i auxiliars necessàries per al seu desenvolupament, tindran dret a una prestació per desocupació especial.

Compatibilitat de la pensió de jubilació (contributiva i no contributiva) amb l’activitat artística o els seus rendiments

Amb efectes d’1 d’abril de 2023 es regula la compatibilitat de la pensió de jubilació amb l’activitat artística (art. 249 quater de la *LGSS).

El percebo del 100 per cent de l’import de la pensió de jubilació contributiva serà compatible amb l’activitat artística en els termes de l’analitzats en el tema: «Prestacions en el Règim Especial de la Seguretat Social per a Artistes».

Durant la realització d’un treball per compte d’altri regulat en l’art. 249 quater compatible amb la pensió de jubilació, els empresaris estaran obligats a sol·licitar l’alta i cotitzar en el Règim General de la Seguretat Social únicament per contingències professionals, segons la normativa reguladora d’aquest règim, si bé quedaran subjectes a una cotització especial de solidaritat del 9  per cent sobre la base de cotització per contingències comunes, no computable a l’efecte de prestacions, que es distribuirà entre empresari i treballador, quedant a càrrec de l’empresari el 7 per cent i del treballador el 2 per cent (art. 153 ter de la *LGSS).

Els beneficiaris d’una pensió no contributiva podran compatibilitzar-la amb els rendiments de l’activitat artística. Com per a la resta dels col·lectius, els artistes tindran dret a la pensió d’invalidesa no contributiva si compleixen els requisits exigits en l’art. 363 de la *LGSS, on s’estableix la necessitat de mancar de rendes o ingressos suficients. Per a aquest col·lectiu s’estableix la compatibilització entre la *PNC i l’activitat artística (art. 363.5 de la *LGSS):

«(…) no es computaran els rendiments obtinguts per l’exercici d’activitats artístiques a les quals es refereix l’article 249 quater, en tant no excedeixin de l’import del salari mínim interprofessional en còmput anual. Els rendiments que excedeixin d’aquesta quantia es tindran en compte a l’efecte de la consideració de les rendes o ingressos anuals a què es refereix l’article 364.2».

Cotització reduïda per als artistes autònoms amb baixos ingressos

Finalment, la norma atén l’especial situació d’autònoms artistes amb baixos ingressos, entesa (D.A. 1a del Reial  decret llei 5/2022, de 22 de març), pel qual s’adapta el règim de la relació laboral de caràcter especial de les persones dedicades a les activitats artístiques, així com a les activitats tècniques i auxiliars necessàries per al seu desenvolupament, i es milloren les condicions laborals del sector. A aquest efecte, s’estableix en l’art. 313 bis de la *LGSS una cotització reduïda que permeti als autònoms artistes compatibilitzar la seva activitat creativa i la seva inclusió en el sistema de Seguretat Social, en compliment del mandat contingut en la disposició addicional primera del citat reial decret llei. La disposició transitòria cinquena determina quina serà la base de cotització prevista en el paràgraf primer de l’article per a 2023, així com la seva modificació en anys posteriors mitjançant la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (en compliment de la *DD.*AA. 1a i 2a del Reial  decret llei 5/2022, de 22 de març).