Propuestas de los autónomos de cara a las elecciones del 10-N 

Propuestas de los autónomos de cara a las elecciones del 10-N 

Les associacions d’autònoms han posat damunt de la taula les seves propostes als polítics de cara a el nou govern que es formi després de les eleccions de el 10 de novembre (10-N). És fonamental que s’escolti a l’autònom. Ni els polítics ni la societat espanyola en general poden ser aliens als problemes i les necessitats dels treballadors per compte propi perquè sí, l’emprenedoria està en crisi i cal buscar solucions.

Contra la crisi de l’emprenedoria, mesures eficaces

Avui es donen d’alta com a autònom 6 vegades menys del que es feia en l’any 2018, parlem d’un desfasament de 40.000 altes menys pel que fa a el mateix període del l’any passat.

Recordem que els treballadors autònoms aporten entre el 15 i el 16% de l’PIB espanyol i durant el primer semestre d’aquest any han creat 40.929 nous llocs de treball assalariat.

Sobren raons per entendre que es torna fonamental buscar fórmules que revitalitzin el treball per compte propi perquè sigui possible, precís, atractiu i segur.

Aquestes són les que, en línies generals, proposa cadascuna de les principals associacions d’autònoms del nostre país ATA, UATAE i UPTA. Estàs d’acord?

Les “tarifes 0, 30 i 60” segons treball i edat de l’autònom d’ATA

Els incentius a l’emprenedoria parteixen d’establir un sistema de cotització més just. Això opinen en les tres associacions i cadascuna aplica els seus fórmules. ATA proposa 3 tarifes especials atenent a l’edat i el tipus de treball que desenvolupi l’autònom.

Partint de la tarifa 0 per “no habituals” en què s’obliga a l’alta en el RETA (a efectes registrals) però s’eximeix de cotització. Estaria disponible per a aquells que poguessin demostrar que els seus ingressos no superen el SMI anual i que, al llarg de 12 mesos, no han realitzat l’activitat durant 2 mesos de manera continuada i de manera discontínua al llarg de 4 mesos.

El segueix la Tarifa 30 perquè els estudiants menors de 25 anys treballin a temps parcial mentre cursen els seus estudis reglats, i una Tarifa 60 s’establiria durant 2 anys (prorrogables) per a autònoms amb ingressos inferiors a l’SMI.

Per a la dona emprenedora ATA proposa …

Que la Tarifa Plana de la qual poden gaudir les dones autònomes per reincorporar-se a la feina després de la maternitat, s’ampliï fins als 24 mesos i sense necessitat de cessar en l’activitat.

Però, a més, aquesta associació vol crear una tarifa plana de 30 euros per a les dones en l’àmbit rural que emprenguin, iniciïn una nova activitat o estiguin és un supòsit de successió empresarial.

Jubilació i pluriactivitat amb modificacions

ATA vol que la cotització per cessament d’activitat no sigui obligatòria en situacions de pluriactivitat, quan es treballa com a assalariat i com a autònom alhora. O, en cas de mantenir l’obligació, que s’estableixi un sistema de devolució d’ofici de la cotització per contingències professionals per a l’autònom que i està cobert en el Règim General.

Per establir la base reguladora de la pensió de jubilació demana que es tingui en compte tota la vida laboral de l’autònom. I que el càlcul es realitzi: per al 75% de la base, tenint en compte els millors anys, en els quals s’hagi cotitzat més, i per al 25% restant, s’atengui als pitjors.

El subsidi o atur per a majors de 52 anys d’UATAE

Aquesta és una de les propostes de UATAE: aconseguir la protecció de l’autònom que tingui més de 52 anys en els mateixos termes en els quals s’estableix la prestació o subsidi per a majors de 52 anys treballadors per compte aliè.

Amb un paquet de mesures molt enfocat a l’benestar de l’autònom, aquesta associació ha dissenyat un decàleg de propostes entre les que també inclou una modificació en el càlcul de la base reguladora de la pensió de jubilació. Per UATAE ha de ser el treballador per compte propi qui triï, de tota la seva vida laboral, el període que li resulti més beneficiós.

UATAE vol que es suavitzin els requisits per accedir a la cessació d’activitat i més enllà d’aguantar el transcurs de el temps amb els comptes en negatiu, proposa que es pugui acreditar l’existència de pèrdues en el negoci a través d’un informe elaborat per un expert.

Dones i joves el punt de mira de UATAE

La creació d’un Banc d’Idees, per analitzar i donar suport a projectes, i una “quota jove” que permeti emprendre alhora que estudiar, són objectius principals per UATAE.

A més, aquesta associació proposa establir un Pla d’Emprenedoria Femení amb un òrgan consultiu en el marc de el diàleg social. I exigir a les administracions públiques partides de contractació reservades a l’autoocupació que destinin, al seu torn, el 40% de l’pressupost a projectes dirigits per dones.

L’aposta per la Tarifa plana per a l’autònom societari de UPTA

UPTA comença la seva document apuntant la necessitat de crear, de manera immediata, una Comissió que estudiï una proposta definitiva de sistema de cotització segons els ingressos efectius de l’autònom. Una fórmula en la qual, a més, càpiga un mínim exempt de cotització.

I proposa que la quota a la seguretat Social de l’autònom societari estigui bonificada per la Tarifa plana d’la mateixa manera que s’aplica en les quotes de l’autònom persona física.

Més despeses deduïbles

Aquesta associació incideix en la necessitat d’introduir canvis en la redacció de la Llei de Reformes urgents de l’Treball Autònom pel que fa a les despeses deduïbles. I és que proposa afegir, per a la verificació el pagament de la despesa de manutenció de l’autònom, qualsevol mitjà electrònic que pugui ser comprovat a través de factura o una altra fórmula indirecta creada per a tal finalitat.

A més, afegeix la possibilitat que es pugui deduir el 30% de les despeses relacionades amb el vehicle particular de l’autònom quan el seu ús es consideri necessari per al desenvolupament de la seva activitat.

Creació d’un subsidi especial a partir dels 52 anys

I, si UATAE demana que aquesta ajuda s’estableixi per al treballador per compte propi en els mateixos termes en què és concedit per als assalariats, UPTA prefereix la creació d’un subsidi específic a què s’accedeixi complint amb determinats requisits. Entre ells, haver cotitzat per cessament d’activitat un mínim de 18 mesos, ser demandant d’ocupació en el moment de sol·licitar el subsidi o signar un compromís d’activitat.

També incideix aquesta associació en treballar en el desenvolupament de les condicions d’accés a les noves prestacions per accident de treball i malaltia professional. De fet, aposta per la creació de Comissions paritàries d’anàlisi, en el si de les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, per a establir criteris comuns.

 

Font:  INFOAUTONOMOS.COM