Es modifica la regulació de la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics.

Es modifica la regulació de la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics.

Es modifica el Reial decret 1435/1985, d’1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics per a adaptar-ho a les noves necessitats del sector i la reforma laboral 2022.

Nou contracte laboral artístic

(Modificació dels articles 3 i 5 del RD 1435/1985, d’1 d’agost)

Es crea un nou règim de contractació amb una modalitat específica, el contracte laboral artístic. Es tracta d’un contracte que atén les necessitats específiques d’un sector, l’artístic, que es caracteritza per la intermitència de la seva activitat.

La nova norma també combat la precarietat i la concatenació de contractes de temporada i impulsa la seva transformació en indefinits o de tipus fix discontinu adaptats a la realitat de l’activitat professional que s’exerceixi.

D’acord amb la reforma laboral, s’imposa l’exigència d’acreditar la causa que justifica la contractació i de la durada temporal del contracte, l’incompliment del qual implica la consideració de contracte indefinit.

Com a garantia addicional es preveu expressament l’aplicació de les regles contra l’encadenament prolongat de contractes previstes en l’article quinze 15 de l’Estatut dels Treballadors.

Noves indemnitzacions

(Modificació de l’article 10 del RD 1435/1985, d’1 d’agost)

Es millora el règim indemnitzatori d’aquests contractes. La quantia s’unifica a 12 dies per a tots els col·lectius. Aquesta quantia s’incrementa a 20 dies quan la durada del contracte excedeixi de 18 mesos.

Les noves quanties desincentiven l’ús prologat de la contractació temporal.

Seguretat Social: cotització amb baixos ingressos, treballadors autònoms, règim general de cotització i entrada en vigor.

(Disposicions addicionals primera i segona, disposició transitòria única i disposicions finals primera i segona del Reial decret llei 5/2022, de 22 de març)

En l’àmbit de la Seguretat Social, en el reial decret llei s’estableix que els professionals de la cultura quedaran exempts del desincentiu inclòs en la reforma laboral per als contractes que duren menys de 30 dies, a causa de l’especial naturalesa de les activitats artística, tècniques i auxiliars en les arts escèniques, l’activitat audiovisual i la música, el caràcter de la qual és més intermitent.

A més, dins dels compromisos que s’estableixen en el futur RD 1435/1985, d’1 d’agost i en resposta a les particularitats del sector, els treballs del qual estan caracteritzats per una gran imprevisibilitat i per una curta durada en molts casos, es contempla una cotització reduïda per als autònoms amb ingressos baixos del sector artístic.

D’igual manera, els contractes subscrits per les persones treballadores incloses en l’article 2.1.e) del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors amb anterioritat a l’entrada en vigor de les modificacions, es regiran per la normativa vigent en la data en què es van celebrar.

Finalment, es modifica el Reglament General sobre Cotització i Liquidació d’altres Drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre, per a adaptar-ho al nou àmbit objectiu d’aplicació (article 1 del RD 1435/1985, d’1 d’agost).

Entrada en vigor

L’entrada en vigor de les modificacions es produirà el dia 31 de març de 2022, excepció ja feta dels contractes subscrits amb anterioritat a les modificacions.