Seguretat Social detalla com han de calcular la seva quota els autònoms societaris o els col·laboradors

Seguretat Social detalla com han de calcular la seva quota els autònoms societaris o els col·laboradors

La Tresoreria explica com han de calcular la seva quota per ingressos reals alguns col·lectius d’autònoms, com els societaris, els col·laboradors familiars, artistes o religiosos. Tenen diferències amb els autònoms persona física.

  1. Aquestes són les particularitats que alguns autònoms tenen en calcular les seves quotes per ingressos reals

Des del passat 1 de gener, pràcticament la totalitat dels autònoms -excepte els religiosos de l’Església Catòlica- van passar a cotitzar en funció dels seus rendiments nets. Es tracta d’una fórmula per la qual els treballadors per compte propi, en general, abonen les seves quotes a la Seguretat Social en funció dels seus rendiments, per a això s’han de calcular els seus ingressos i restar les seves despeses deduïbles. És a dir, la majoria dels autònoms hauran de conèixer la seva facturació anual, a la qual caldria restar-li les despeses deduïbles, afegint un 7% per despeses genèriques de difícil justificació.

No obstant això, existeixen uns certs col·lectius d’autònoms, com els societaris, els col·laboradors familiars o els autònoms artistes el sistema dels quals per a calcular la quota que han d’abonar al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) és diferent. A més, en el cas dels religiosos de l’Església Catòlica, el nou sistema per ingressos reals no afecta a les seves cotitzacions, segons van explicar des de la Tresoreria.

La Seguretat Social ha explicat com han de calcular la seva quota els treballadors per compte propi, depenent del col·lectiu d’autònoms al qual pertanyin. Aquestes condicions no estan incloses en la calculadora de quota que la Tresoreria ha posat a la disposició dels autònoms en el seu web, ja que no discrimina per col·lectius amb particularitats, per la qual cosa convé tenir-les en compte per a evitar confusions.

Aquestes són les particularitats que alguns autònoms tenen en calcular les seves quotes per ingressos reals

Autònoms societaris

Segons van explicar des de la Seguretat Social, a l’hora de calcular la seva quota per ingressos reals, els autònoms societaris han d’incloure com a rendiments nets computables els següents:

  • Els rendiments dineraris o en espècie que derivin de la societat.
  • Els rendiments de treball derivats de l’activitat en l’empresa, en cas de tenir una nòmina.
  • Els rendiments obtinguts de la pròpia activitat econòmica.

“Una vegada calculats els rendiments nets obtinguts de les diferents activitats com a autònom, se sumarà l’import de les quotes abonades a la Seguretat Social. El càlcul d’aquests rendiments nets es realitzarà segons el que es preveu en la normativa sobre l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)”, van explicar des de la Tresoreria.

D’altra banda, en el cas dels autònoms societaris que hagin estat donats d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) un mínim de 90 dies durant l’any natural, la deducció per despeses genèriques -de difícil justificació- es redueix al 3%. Això és pel fet que, sovint, aquest tipus de treballadors per compte propi ja dedueixen unes certes despeses en l’Impost de Societats.

D’altra banda, tal com van explicar des de la Seguretat Social, els autònoms societaris que hagin estat d’alta en el RETA “almenys 90 dies l’any natural, la base de cotització mínima no podrà ser inferior a 1.000 euros, amb independència de la previsió de rendiments.” És a dir, com a mínim, els autònoms societaris pagaran, aquest 2023, una quota al RETA de 306 euros, segons les taules de la Tresoreria.

Autònoms col·laboradors familiars

Els autònoms col·laboradors que estiguin donats d’alta més de 90 dies durant l’any natural també tenen, igual que els societaris, una base mínima de cotització de 1.000 euros. Fins i tot, encara que els seus rendiments nets siguin inferiors a aquesta xifra, segons van explicar des de la Seguretat Social.

No obstant això, els autònoms col·laboradors familiars estan subjectes a uns certs beneficis durant els seus primers dos anys d’activitat: una reducció del 50% durant els primers 18 mesos i del 25% durant els sis següents. És a dir, 153 euros de quota en el primer any i mig d’activitat, i 229,5 euros mensuals fins a complir els dos anys d’alta en el RETA.

Autònoms artistas

En el cas dels autònoms artistes, la Seguretat Social estableix un sistema especial per a calcular -i reportar- les seves quotes al RETA, sempre que compleixin amb la condició de comptar amb uns rendiments nets inferiors a 3.000 euros a l’any. O, cosa que és el mateix, 250 euros al mes.

En aquests casos, es permet cotitzar per una base reduïda de 526,14 euros mensuals. És a dir, 161 euros al mes, en lloc dels 234,51 euros de quota mínima que enguany pagaran els treballadors per compte propi.

A més, els autònoms artistes que compleixin amb aquestes condicions podran sol·licitar a la Tresoreria la meritació de les seves quotes al RETA de manera trimestral, en lloc de mes a mes. En aquests casos, els mesos de pagament seran abril -les quotes del primer trimestre-, juliol, octubre i gener, respectivament.

Finalment, “amb caràcter general, no es procedirà a la regularització de quotes quan la mitjana dels rendiments nets mensuals obtinguts sigui igual o inferior als 3.000 euros anuals”, van explicar des de la Seguretat Social. En cas contrari, la Tresoreria sí que procedirà a la regularització de quotes.

Els autònoms religiosos de l’Església Catòlica no estan subjectes al nou sistema

Finalment, en el cas dels religiosos de l’Església Catòlica que cotitzen dins del Règim Especial de Treballadors Autònoms, la Seguretat Social va recordar que aquest col·lectiu “no cotitza conforme al nou sistema de cotització per a autònoms. Per a l’any 2023, hauran de triar una base de cotització no inferior a 898,69 euros al mes ni superior a 4.495,50 euros al mes”, van afegir.

Prenent com a referència la calculadora de la Tresoreria, els sacerdots, monges i altres religiosos de l’Església Catòlica haurien d’abonar mensualment una quota mínima d’uns 280 euros, i un màxim de 1.402,60 euros, la quantitat més elevada que es contempla en el RETA per a enguany.