Nova subvenció publicada per part de la Generalitat: Subvencions del programa TU+1

Ley de creación

Nova subvenció publicada per part de la Generalitat: Subvencions del programa TU+1

L’objectiu de les subvencions del programa TU+1 és incentivar les persones autònomes, sense treballadors/es al seu càrrec, perquè contractin persones de manera indefinida.

L’ajut consisteix en subvencionar aquests contractes de forma que es fomenta la contractació indefinida, es crea ocupació i s’afavoreix el creixement dels negocis de persones autònomes.

El termini per fer la sol·licitud és del 28 d’octubre de 2022, a les 9.00 h, fins a l’11 de novembre de 2022 a les 15.00 h.

Quins són els requisits específics que he de complir per a poder optar a la ayuda del programa TU+1?

 1. En cas de persones físiques, estar donada d’alta al règim especial dels treballadors autònoms (RETA), o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, com a persona treballadora autònoma, en el moment de sol·licitar l’ajut i per un període mínim d’un any ininterromput amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.
 2. En cas de societats unipersonals, estar inscrita en el Registre Mercantil en el moment de sol·licitar l’ajut per un període mínim d’un any ininterromput amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.
 3. No tenir persones contractades al seu càrrec en el moment de presentar la sol·licitud ni durant els 6 mesos anteriors.
 4. Tenir domicili fiscal a Catalunya. Aquest requisit s’ha de mantenir durant tot el període subvencionable.
 5. Disposar de capacitat tècnica per executar l’actuació subvencionada.
 6. No haver estat beneficiària d’aquest ajut o similar, segons especifiqui la convocatòria corresponent.

 

Quines són les meves obligacions?

L’activitat subvencionada consisteix en la formalització d’un contracte de treball indefinit per part de la persona física o jurídica beneficiària d’una persona en situació d’atur inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) en un termini màxim de 2 mesos a comptar des del dia següent de la publicació de la resolució d’atorgament i durant un període mínim de manteniment de 18 mesos.

Els requisits i les obligacions es troben recollits en les bases 6 i 24 de l’Ordre EMT/220/2022, de 5 d’octubre.

Estic obligat/da a fer publicitat dels fons rebuts?

Si, les persones físiques i jurídiques beneficiàries de la subvenció hauran de donar visibilitat a l’origen dels fons rebuts, de tal manera que en la documentació i els mitjans de difusió de les seves accions han de fer constar:

 • Llegenda relativa al finançament públic en el contracte formalitzat. Aquest haurà d’incloure la següent frase:
  “Contracte subvencionat per la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya d’acord amb l’Ordre EMT/220/2022, de 5 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament del programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec”.
 • Inclusió de la imatge institucional del Departament d’Empresa i Treball, els logotips que amb aquesta finalitat es troben a l’enllaç següent: https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-dempresa-i-treball/Identificacions-del-Departament/departament/
 • Llegenda relativa al finançament públic en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals o bé esments realitzats als mitjans de comunicació.