Tots els Becaris Cotitzaran a la Seguretat Social a Partir de Gener de 2024: Un Pas Important per als Joves Professionals

becarios 2024

Tots els Becaris Cotitzaran a la Seguretat Social a Partir de Gener de 2024: Un Pas Important per als Joves Professionals

El panorama pels alumnes universitaris i de formació professional que realitzen pràctiques formatives està a punt de canviar significativament. A partir de l’1 de gener de 2024, tots els becaris, independentment de si les pràctiques són remunerades o no, estaran obligats a cotitzar a la Seguretat Social. Aquesta mesura representa una extensió de drets que no només garanteix una major protecció pels joves durant les seves pràctiques, sinó que també posa les bases per a una futura carrera de cotització, atorgant drets valuosos per a la jubilació.

Una Ampliació de Drets per als Joves Professionals

Fins a la data, l’obligació de donar d’alta als alumnes a la Seguretat Social estava vinculada únicament a aquells que realitzaven pràctiques remunerades. No obstant això, amb la nova normativa, tots els estudiants universitaris i de formació professional que participin en pràctiques formatives, remunerades o no, estaran subjectes a cotitzar a la Seguretat Social. Aquest canvi representa una extensió significativa de drets que beneficia directament als joves, permetent-los iniciar una carrera de cotització des de l’inici de la seva vida professional.

Reconeixement del Temps Cotitzat per a la Futura Pensió

La nova regulació no només implica una major protecció durant les pràctiques, sinó que també té implicacions a llarg termini. Cotitzant a la Seguretat Social durant les pràctiques, aquests joves veuran reconegut aquest temps com a cotitzat, la qual cosa es tradueix en l’acumulació de drets per a la seva futura pensió. Aquest pas és especialment significatiu, ja que contribueix a la seguretat financera dels joves professionals i els proporciona una base sòlida per a la seva jubilació.

Protecció Augmentada Durant les Pràctiques

La protecció dels becaris es veurà reforçada durant el desenvolupament de les seves pràctiques, especialment en casos d’accidents o altres incidents. Aquests alumnes en pràctiques estaran considerats com a asimilats a treballadors per compte aliè en el Règim General de la Seguretat Social. Tanmateix, cal destacar que aquesta inclusió no s’aplicarà als sistemes especials del mateix, llevat que les pràctiques o formacions es realitzin a bord d’embarcacions, on la inclusió es produirà en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

Acció Protectora i Exclusions Específiques

L’acció protectora aplicable serà la corresponent al règim de la Seguretat Social, excloent la protecció per desocupació, la cobertura del Fons de Garantia Salarial i per Formació Professional. A més, aquests becaris no contribuiran al Mecanisme d’Equitat Intergeneracional. En el cas de pràctiques no remunerades, també s’exclourà la protecció per la prestació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

Càlcul de Cotització i Beneficis Econòmics pels Estudiants

En termes de prestacions, la base mensual de cotització es calcularà multiplicant la base mínima del grup 8 de cotització del Règim General de la Seguretat Social pel nombre de dies de pràctiques formatives realitzades. No obstant això, s’estableix un límit equivalent a l’import de la base mínima de cotització del grup 7 de cotització del RGSS. Cada dia de pràctiques formatives no remunerades es considerarà com a 1,61 dies cotitzats, sense excedir el nombre de dies del mes corresponent.

La implementació d’aquesta novetat comptarà amb una àmplia bonificació en les quotes a la Seguretat Social, assolint una reducció del 95% en la cotització per contingències comunes. En el cas dels estudiants de Formació Professional, el 5% restant serà assumit pel Ministeri d’Educació, alleujant així la càrrega financera dels becaris.

Beneficis per als Antics Becaris: Conveni Especial i Desenvolupament Normatiu Pendents

Aquesta mesura també contempla beneficis per als antics becaris, oferint-los la possibilitat de subscriure un conveni especial que permeti el còmput de la cotització pels períodes de formació o realització de pràctiques no laborals i acadèmiques realitzats abans de l’entrada en vigor d’aquesta norma i fins a un màxim de cinc anys. Cal destacar que aquesta opció es troba en fase de negociació en el marc del diàleg social i està pendent de desenvolupament normatiu a través d’una Ordre ministerial.

En resum, l’obligació de cotitzar a la Seguretat Social per a tots els becaris a partir de gener de 2024 representa un canvi significatiu que reforçarà la protecció i els drets dels joves professionals en les seves primeres etapes de desenvolupament professional. Aquest avanç no només ofereix seguretat econòmica a llarg termini, sinó que també contribueix a nivelar el terreny de joc per a tots els becaris, independentment de si les seves pràctiques són remunerades o no. La bonificació en les quotes i la inclusió de beneficis per als antics becaris són passos addicionals que fan d’aquesta mesura un hito important en l’àmbit de la protecció social i laboral. En el proper segment, aprofundirem en com aquesta regulació afectarà diferents sectors i com els becaris poden preparar-se per a aquests canvis.