Tributs recorda on s’ha de tributar per la donació de diners rebuda de l’exterior

Tributs recorda on s’ha de tributar per la donació de diners rebuda de l’exterior

La Direcció General de Tributs analitza en una consulta vinculant de 30 de juny de 2023 si sha de tributar per lImpost sobre Successions i Donacions (ISD) a Espanya en rebre una donació de diners de lestranger, quan el donatari resideix en territori espanyol.

En la seva consulta vinculant (V1903-23), de 30 de juny de 2023, la Direcció General de Tributs ha aclarit un contribuent resident si ha de tributar o no a Espanya per lImpost sobre Successions i Donacions en rebre una donació de diners procedents de lestranger. En concret, en el supòsit analitzat, un fill rebia una donació de diners de la seva mare, de lexterior, per la venda dun immoble a lArgentina.

Abans de res, el Centre Directiu recorda que el fet imposable de l’ISD ve constituït, per al supòsit donat, per l’adquisició de béns i drets per donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït inter vivos [article 3.1.b) de la LISD]. Estant en aquest cas obligat al pagament d’impost, a títol de contribuent, quan sigui persona física, el donatari (article 5 de la LISD).

Sobre aquesta base, procedeix a l’ anàlisi dels articles 6 i 7 de la LISD, que regulen, respectivament, l’ obligació personal i real:

Article 6 de la LISD

«1. Als contribuents que tinguin la seva residència habitual a Espanya se’ ls exigirà l’ Impost per obligació personal, amb independència d’ on es trobin situats els béns o drets que integrin l’ increment de patrimoni gravat.

2. Per a la determinació de la residència habitual cal atenir-se al que estableixen les normes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

3. Els representants i funcionaris de l’Estat espanyol a l’estranger quedaran subjectes a aquest Impost per obligació personal, atenent idèntiques circumstàncies i condicions que les establertes per a tals subjectes passius en les normes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques».

Article 7 de la LISD

«Als contribuents no inclosos en l’article immediat anterior se’ls exigirà l’Impost, per obligació real, per l’adquisició de béns i drets, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que estiguessin situats, poguessin exercitar-se o haguessin de complir-se en territori espanyol, així com per la percepció de quantitats derivades de contractes d’assegurances sobre la vida quan el contracte hagi estat realitzat amb entitats asseguradores espanyoles o s’hagi celebrat a Espanya amb entitats asseguradores espanyoles o s’hagi celebrat a Espanya amb entitats estrangeres que hi operin».

Així les coses, i atès que el donatari és resident espanyol, tindria obligació personal de presentar l’ autoliquidació de l’ ISD, amb independència d’ on es realitzi la donació. Haurà de fer-ho a la comunitat autònoma on resideixi, podent aplicar les reduccions, escales, deduccions i bonificacions que aquesta comunitat tingui establertes.