El temps utilitzat com a membre de les meses electorals dels processos d’elecció de representants de les persones treballadores és temps de treball

El temps utilitzat com a membre de les meses electorals dels processos d’elecció de representants de les persones treballadores és temps de treball

La AN, rectificant el criteri mantingut en sentència precedent, estima la demanda dels sindicats i considera com a temps de treball —amb caràcter general— l’empleat pels treballadors designats President i Vocals de les meses electorals en els processos de selecció de representants dels treballadors de l’empresa.

La SANT núm. 67/2023, de 26 de maig de 2023, ECLI:ÉS:AN:2023:2843, reconeix com a temps de treball l’acompliment de funcions com a membres de les meses electorals en els processos d’elecció dels representants dels treballadors en l’empresa.

Partint que no és possible considerar iguals el procés electoral regulat per la Llei orgànica del Règim Electoral General amb el procés d’elecció dels representants en l’empresa (RD 1884/1994), doncs, «(…) a través de les primeres, es fa efectiu el dret de sufragi dels ciutadans previst i reconegut en l’art. 23.1 CE, a través de les segones s’institucionalitza el dret de participació dels treballadors en l’empresa (art. 61 ET) a través dels òrgans de representació prevists en els arts. 62 i 63 del mateix text legal (delegats de personal i comitès d’empresa)», la AN reconeix que el nomenament dels membres de la mesa electoral com a treballadors és irrenunciable, per la qual cosa se’ls exigeix romandre durant la celebració d’aquest procés en el centre de treball, en temps de treball i sota la supervisió de l’empresari. Això significa que, «(…) durant el procés d’elecció, les funcions del treballador deixen de ser les inherents al seu lloc de treball o activitat ordinària en l’empresa, per a ser substituïdes, de manera irrenunciable, per aquelles que conformen el mandat legal i que es dirigeixen a fer efectiu el dret de participació dels treballadors en l’empresa».

A judici de la Sala social, «(…) entendre que les citades funcions són alienes a l’àmbit d’organització empresarial, encara que efectivament no és l’empresari qui iniciï el procés d’elecció de representants resulta incoherent amb tot l’exposat».

A pesar que l’article 37.3 de l‘Estatut  dels Treballadors reconeix entre les seves llicències la concedida per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal, la mateixa no s’emmarca dins de l’àmbit professional. Això es deu al fet que l’article 37.3 de l’Estatut  dels Treballadors assenyala que el treballador «podrà absentar-se del treball», la qual cosa desconnecta les llicències atorgades amb l’activitat professional del treballador.

Per tot l’anterior, la AN ha decidit reconèixer el temps de treball dedicat a l’acompliment de funcions com a membres de les meses electorals en els processos d’elecció dels representants dels treballadors en l’empresa. Així mateix, la sentència també estableix que l’exercici de les funcions dels membres de la mesa electoral està subjecte a la disciplina empresarial, la qual cosa implica que el temps invertit en aquest procés no ha de ser objecte d’una llicència retribuïda aliena a l’acompliment de les seves funcions.

 

Si vols consultar més notícies: www.ariasassessors.com/actualidad/