Dret de tarifa plana per a autònoms societaris

AUTÒNOMS

Dret de tarifa plana per a autònoms societaris

El Tribunal Suprem reconeix als autònoms societaris el dret a la tarifa plana de 60 euros a l’mes

El Tribunal Suprem declara el dret d’una treballadora autònoma a l’aplicació de de la Tarifa Plana de 60 euros per alta. Amb la consegüent obligació de la Tresoreria General de la Seguretat Social reconeix reintegrar a la recurrent autònoma les diferències de cotitzacions realitzades (art. 31.1 LETA).

D’aquesta manera, no només es reconeix als autònoms societaris els mateixos drets i igualtat de condicions que els autònoms persona física per accedir a la tarifa plana. Es possibilita sol·licitar devolucions de quotes abonades en excés si la Tresoreria General de la Seguretat Social hagués negat en el seu moment l’accés a la bonificació a aquest col·lectiu.

No obstant això, el termini per a sol·licitar una possible devolució de la quota d’autònom societari, prescriurà als quatre anys des del primer pagament.

L’accés a la «Tarifa plana 60 euros» per als autònoms societaris no es troba regulada legalment. Fins al moment, el criteri restrictiu utilitzat per l’entitat gestora cap a aquest col·lectiu implicava la seva exclusió de les bonificacions per a alta en el RETA.

Recents sentències dels Tribunals de Justícia havien vingut establint el dret d’empreses de nova creació a gaudir d’aquestes bonificacions.

Seguint la decisió d’altres procediments que han anat resolent els tribunals de justícia regionals, per al Tribunal Suprem pesa més la redacció de l’precepte analitzat. En aquest cas no es limita l’aplicació del benefici per a autònoms.

La decisió de la Sala del Contenciós exposa concretament:

“Declarem el dret de la recurrent a l’aplicació dels beneficis previstos per l’article 31.1 de la Llei 20/2007, de 11 de juliol, amb la consegüent obligació de la Tresoreria General de la Seguretat Social de reintegrar a la recurrent les diferències de cotització consegüents. ”

Si ets treballador autònom, freelance o professional independent, en Arias Assessors podem ajudar-te, contacta’ns aquí.