GUIA D’ACTUACIÓ EN L’ÀMBIT LABORAL EN RELACIÓ AL CORONAVIRUS

coronavirusambitolaboral

GUIA D’ACTUACIÓ EN L’ÀMBIT LABORAL EN RELACIÓ AL CORONAVIRUS

L’objectiu del present document és d’informar-se sobre la normativa en l’àmbit laboral entre situacions de persones treballadores i empreses davant coronavirus.

Front laboral normal al Coronavirus

Tal i com senyala el Ministeri de Sanitat en relació amb la protecció de les persones treballadores amb risc d’exposició al nou coronavirus, que es pot partir d’una sèrie de premisses:

a) El coronavirus és un virus desconegut anteriorment en la patologia humana.
b) Les mesures d’aïllament, en els casos investigats, constitueixen la primera barrera de protecció tant de la persona treballadora afectada com dels restants susceptibles de contacte amb el pacient.

Situacions a les que es poden trobar empreses i treballadors

  1. Paralització de l’activitat per decisió de l’empresa

Les empreses poden adoptar mesures organitzatives o preventives que, de manera temporal, eviten situacions de contacte social, sense necessitat de paral·lelitzar la seva activitat.
Sense obstinació, i per a què això no sigui possible, es conformi amb el seu reconeixement en el mateix article 21 de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), i en el que s’adapta al risc de contagi per coronavirus, quan les persones treballadores estiguin o puguin estar exposats a un greu risc i imminent amb alguna ocasió el seu treball, l’empresa estarà obligada a:
• informar abans que fos possible l’existència de declaracions de risc,
• adoptar les mesures i les instruccions necessàries per a fer, en cas de perill greu, imminent i inevitable, les persones treballadores puguin interrompre la seva activitat i, si fos necessari, abandonar immediatament el lloc de treball.

  1. Paralització de l’activitat per decisió de les persones treballadores

En cas que la prestació de serveis al centre de treball comporti una gravetat de risc i imminent de contagi per coronavirus, i en l’aplicació de la previsió al mencionat article 21 LPRL, al seu apartat 2, Les persones treballadores podrien interrompre la seva activitat i abandonar el centre de treball.

Així mateix, per decisió majoritària, la representació unitària o les delegades i delegats de prevenció, podran acordar la paralització de l’activitat de les persones treballadores afectades pel risc de contagi greu i imminent per coronavirus. Les persones treballadores i els seus representants no poden patir cap perjudici derivat de l’adopció de les mesures a què es refereixen els apartats anteriors, llevat que haguessin obrat de mala fe o comès negligència greu.

En tot cas, les empreses han d’adoptar aquelles mesures preventives de caràcter col·lectiu o individual que siguin indicades, si escau, pel servei prevenció d’acord amb l’avaluació de riscos per coronavirus, és a dir, en funció de l’tipus d’activitat, distribució i característiques concretes de l’activitat que l’empresa realitzi. Entre les mesures que es poden adoptar d’acord amb les indicacions de l’servei de prevenció i sempre en atenció a les recomanacions establertes per les autoritats sanitàries, hi ha les següents:

a) Organitzar el treball de manera que es redueixi el nombre de persones treballadores exposades, establint regles per evitar i reduir la freqüència i el tipus de contacte de persona a persona.
b) Adoptar, si és el cas, mesures específiques per a les persones treballadores especialment. Proporcionar informació sobre mesures higièniques, com rentar-se les mans amb freqüència, no compartir objectes, ventilació de centre de treball, i la neteja de superfícies i objectes. En aquest sentit, les empreses han de posar a disposició de les persones treballadores el material higiènic necessari, i adoptar els protocols de neteja que fossin precisos.

  1. El Teletreball com a mesura organitzativa

En aquells supòsits en què no es prevegi inicialment en el contracte de treball com una mesura temporal que impliqui la prestació de serveis fora de centre de treball habitual, el teletreball podria adoptar per acord col·lectiu o individual, amb un caràcter excepcional, per al desenvolupament de tasques imprescindibles que no puguin desenvolupar-se al centre físic habitual, un cop s’hagin establert els ajustos o precaucions necessàries de tipus sanitari i preventiu, i d’acord amb els procediments regulats en el Estatut dels Treballadors.
En aquest article d’Arias Assessors, expliquem com
com implementar el teletreball a l’empresa.
  1. Suspensió total o parcial de l’activitat per expedient de regulació d’ocupació

Si l’empresa es veiés en la necessitat de suspendre la seva activitat de manera total o parcial, ja sigui per decisió de les autoritats sanitàries o bé de manera indirecta pels efectes de l’coronavirus en l’àmbit laboral per acompliment normal la seva activitat, podrà fer-ho d’acord amb els mecanismes que preveu la normativa laboral vigent i per les causes previstes en la mateixa -article 47 de l’Estatut dels Treballadors i Real Decret 1483/2012, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada-

  1. Suspensió total o parcial de l’activitat sense tramitació d’un expedient de regulació d’ocupació

En el cas que l’empresa afectada per alguna de les causes productives, organitzatives o tècniques no procedís a la comunicació d’un expedient de regulació d’ocupació però igualment paralitzar la seva activitat, resultaria aplicable el que preveu l’article 30 ET, de manera que la persona treballadora conservarà el dret al seu salari.

No obstant això el contingut d’aquesta Guia, tot això s’ha d’entendre sense perjudici del que preveu en la Llei 17/2015, de 9 de juliol, de el Sistema Nacional de Protecció Civil. en el seu article 24.2.b), a propòsit de la declaració d’una zona afectada greument per una emergència de protecció civil:
“Les extincions o suspensions dels contractes de treball o les reduccions temporals de la jornada de treball que tinguin la seva causa directa en l’emergència, així com en les pèrdues d’activitat directament derivades de la mateixa que quedin degudament acreditades, tindran la consideració de provinents d’una situació de força major, amb les conseqüències que es deriven dels articles 47 i 51 de el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març. En el primer supòsit, la Tresoreria General de la Seguretat Social podrà exonerar l’empresari de l’abonament de les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta mentre duri el període de suspensió, mantenint-se la condició d’aquest període com a efectivament cotitzat pel treballador. En els casos en que es produeixi extinció de el contracte, les indemnitzacions dels treballadors van a càrrec de el Fons de Garantia Salarial, amb els límits legalment establerts. ”

Si necessites assessorament en la teva empresa o en la qual formes part, en Arias Assessors podem ajudar-te, contacta’ns aquí.