Mesures previstes i actuacions en casos concrets davant el coronavirus

coronavirus

Mesures previstes i actuacions en casos concrets davant el coronavirus

Com que no hi ha decretat cap confinament ni aturada en l’activitat laboral a Catalunya. Una de les mesures més utilitzades com a prevenció és el teletreball, en cas que es pugui i logísticament sigui viable.

Mesures adoptades, mesures previstes i actuacions en casos concrets en relació a l’coronavirus.

1. Els treballadors que així puguin per la seva activitat s’organitzin el treball a distància des de casa. En aquest sentit pot implementar el teletreball com a mesura organitzativa.

En aquells supòsits en què no es prevegi inicialment en el contracte de treball com una mesura temporal que impliqui la prestació de serveis fora de centre de treball habitual, el teletreball podria adoptar per acord col·lectiu o individual, amb un caràcter excepcional a causa de el risc de coronavirus, per al desenvolupament de tasques imprescindibles que no puguin desenvolupar-se en el centre físic habitual, un cop s’hagin establert els ajustos o precaucions necessàries de tipus sanitari i preventiu, i d’acord amb els procediments regulats en l’Estatut dels Treballadors.

En tot cas, la decisió d’implantar el teletreball com a mesura organitzativa requereix:

• Adequació a la legislació laboral i a l’conveni col·lectiu aplicable.
• Que es configuri com una mesura de caràcter temporal i extraordinària, que haurà de revertir en el moment en què deixin de concórrer aquelles circumstàncies
excepcionals.
• Evitar una reducció de drets en matèria de seguretat i salut ni un minvament de drets professionals (salari, jornada -inclòs el registre de la mateixa-, descansos, etc.).
• Si es preveu la disponibilitat de mitjans tecnològics a utilitzar per part de les persones treballadores, això no suposi cap cost.

Més informació sobre el teletreball, en la nostra secció d’Actualitat.

2. La possibilitat que l’empresa presenti un ERTO (Suspensió total o parcial de l’activitat per expedient de regulació d’Ocupació) ara mateix encara no és possible ja que no està decretada la situació d’excepcionalitat que així ho prevegi. Arribats a moment, si l’empresa es veiés en la necessitat de suspendre la seva activitat de manera total o parcial, ja sigui per decisió de les autoritats sanitàries o bé de manera indirecta per l’efecte de l’coronavirus en l’exercici normal la seva activitat, podrà fer-ho d’acord als mecanismes previstos a la normativa laboral vigent i per les causes previstes en la mateixa -article 47 de l’Estatut dels Treballadors i Real Decret 1483/2012, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada-. (ERTO) En aquesta línia, sembla ser que el Govern establirà potser mesures per facilitar la tramitació d’aquests expedients; si bé tot això no està concretat. Quant es pugui donar aquesta possibilitat real us mantindrem informats.

3. En cas que un treballador decideixi unilateralment, per por de l’contagi etc. no presentar-se al seu lloc de treball, en l’actual situació es consideraria una baixa injustificada d’el lloc de treball ja que no hi ha decretades ni s’han adoptat decisions per part de les autoritats sanitàries en aquest sentit. Qualsevol opció que no sigui pactada i negociada amb l’empresa, per exemple, el canvi de les vacances aprofitant la conjuntura actual, es considerarà baixa laboral injustificada ja que hi ha d’haver el consentiment de l’empresa per aquestes absències. Insistim, aquesta és la situació i plantejament a dia d’avui.

4. Tot i que no estigui decretat oficialment el “confinament” en domicilis per coronavirus, i per tant la suspensió de l’activitat laboral, si hi ha una excepció a l’anterior punt 3. Davant la imminent clausura d’escoles (casos que ja es produeixen en Comunitat Madrid / Rioja i comença a haver-hi a Catalunya ..), i el treballador / a hagués absentar-se per aquesta causa per a la cura dels fills es considerarà absentisme “justificat”. Lògicament caldrà acreditar-ho mitjançant l’acreditació d’el tancament de l’escola del seu fill, etc .. Això vol dir que no es podrà acomiadar ni sancionar per aquesta causa. Pel que fa a el salari, en circumstàncies “normals” s’hauria descomptar. Ull doncs, parlem de que el treballador pot no acudir a treballar per aquest motiu, sense sancions ni acomiadaments per baixes injustificades, però no cobra. No obstant això, poguessin decretar mesures excepcionals per ajudar les empreses a pal·liar aquesta situació en un altre sentit. Però en aquest sentit, encara estem també a l’espera.

5. Algunes d’aquestes mesures pot ser l’exoneració de pagaments de les cotitzacions socials a la Seguretat Social dels empleats, així com també de les quotes d’autònoms per als treballadors en aquest règim. Però encara a dia d’avui no hi ha res definitiu previst en aquest sentit.

6. Si està aprovat, de cara a l’treballador, el Reial decret llei 6/2020, pel qual es determinen mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública. Excepcionalment, el període d’aïllament o contagi de les persones treballadores com a conseqüència de virus de coronavirus COVID-19 es considerarà, només als efectes de la prestació econòmica per incapacitat temporal, com a situació assimilada a accident de treball. Podrà tenir dret a aquesta prestació la persona treballadora per compte propi o aliè que es trobi en la data de l’fet causant en situació d’alta en qualsevol dels règims de Seguretat Social. La data de l’fet causant serà la data en què s’acordi l’aïllament o malaltia de l’treballador, sense perjudici que l’informe de baixa s’expedeixi amb posterioritat a aquesta data.

Estigues dia de les últimes notícies al nostre Twitter.