noticies

Dins de les mesures per a la modernització de les mesures de flexibilitat interna de les empresa desenvolupades per el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del...

Amb caràcter general, després de la reforma laboral 2022 s'apliquen (malgrat existir un període transitori) nous límits més estrictes a l'encadenament de contractes temporals: Contractes subscrits a partir del 30/03/2022: Les persones treballadores que en un període de 24 mesos haguessin estat contractades durant un termini superior a...

Les novetats més importants que introdueix la reforma laboral operada pel RDL 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat laboral (BOE 30/12/20221) -d'ara endavant, RDL-, les podríem englobar...